تمام تعبیر خواب های دزد

در مقالات پیشین از بخش  تعبیر خواب  وبسایت نیمه شب، به انواع تعبیر خواب طلا، بارداری، موش، مار و … پرداخته شد و حال امروز در این مقاله همراه شما هستیم با تمام تعبیر خواب های دزد، بنابرین چنانچه در خواب های خود رویایی با این مضمون دیده اید جهت تعبیر آن، در ادامه مطلب همراه ما باشید.

مقدمه

دزد در خواب بر خلاف دنیای واقعی تعبیر بدی ندارد. برخلاف اینکه که هر کسـی در دنیای واقعی از دزد می ترسد، ولی در خواب ترسیدن تعبیرش بالعکس است و خبر از شادی می دهد. پس اگر در خواب خود دزد دیدید اصلا نگران نباشید!

تمام تعبیر خواب های دزد

تعابیر خواب دزد به نقل از تمامی معبرین

تعبیر خواب دزد از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن دزد در خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی، دوست، مهمان ناخوانده، و یا مسافری از راه دور است. از نظر مطیعی تهرانی این خواب تعبیری جز این سه ندارد. این مهمان و یا مسافر، کسی است که شما مدت نسبتا طولانی است که اورا ندیده اید و اصلا انتظارش هم ندارید که به دیدار شما بیاید. مهمان ناخوانده ای است که شما از دیدنش بسیار ذوق زده می شوید!
در تعبیر کردن خواب دزد، چیزی که دزد از شما می برد اصلا مهم نیست و تعبیری ندارد؛ بلکه برداشت ما از دزدیدن دزد و نسبت این فرد با ما مهم است که باعث تعابیر مختلف می شود.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب کامل حاملگی

در علم تعبیر، ترسیدن در خواب بیان گر شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خود با دزد رو به رو می شود، می ترسد. بنابراین از دیدن و دیدار کردن با دوستی شاد و خوشحال می شوید.
اگر در خواب دزدی در خانه دیدید، مسافری یا مهمانی در این چندروزه به دیدار شما می آید. اگر مسافری ندارید پس منتظر یک مهمان سرزده و ناخوانده باشید.
اگر در خواب به شما خبر دادند که دزد آمده است، از یکی از دوستانتان خبری به شما می رسد و یا پیامی از او در مجازی دریافت می کنید. حتی ممکن است با شما تماس بگیرید و ساعاتی باهم گپ بزنید!
به هرحال خواب دزد اصلا بد نیست و فقط در بیداری اتفاقی ترسناک است!

تعبیر خواب دزد از نظر محمد ابن سیرین

ابن سیرین می گوید اگر در خواب ببنید که خود شما از کسی مالی را دزدیدید، تعبیرش غم و اندوه است. ممکن است اتفاقی بیفتد و یا از شخصی دلخور شوید!
از نگاه دیگرابن سیرین می گوید به اندازه همان ماالی که می برید به شما زیان و ضرر می رسد. به فال نیک بگیرید ان شاالله که خداوند یاری می کند!

تعبیر خواب دزد از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می گوید اگر در خواب دیدید که دزدی چیزی از شما دزدید، اگر آن شخص دزد را می شناسید و با شما آشنا است؛ این فرد به شما دروغ می گوید و مخفی کاری دارد.
اگر دیدید که در حین راه رفتن دچار و گرفتار دزدها شدید و شمارا به قتل رساندند، تعبیرش آن است که ممکن است خبر بد و مصیب باری به شما بدهند. ان شاالله که رفع می شود!

تعبیر خواب دزد از نظر یوسف نبی(ع)

✍️یوسف نبی در این باره گفته است که اگر کسی در خواب خود دزد ببیند، تعبیرش فتنه و دسیسه است. ممکن است افرادی در پی صدمه رساندن به شما باشند.

تعبیر خواب دزد از نظر آنلی بیتون

✍️اگر در خواب دیدید که دزد ها به دنبال شما می گردند، تعبیرش آن است که شما دشمنان خطرناکی دارید که به دنبال صدمه زدن به شما هستند. مراقب باشید که با چه کسانی رفت و امد و یا معاشرت می کنید! خیلی از آدم های اطراف شما آنگونه که نمایش می دهند نیستند.
اگر د رخواب دزدی را مشغول دزدی دیدید یا صحنه دزدی را دیدید، نشان دهنده عقده ها، کمبود های روانی و بد اقبالی های شما است. بهتر است به جای اینکه به نشدن ها و نداشتن ها توجه کنید تمرکزتان را بر دارایی ها و اتفاقات مثبت بگذارید. منفی نگر نباشید!
اگر در خواب شمارا متهم به دزدیدن چیزی کردند، نشانه آن است که رفتار شمارا دیگران اشتباه برداشت می کنند. شما از این موضوع ناراحت می شوید اما بعد خواهی فهمید که این سو برداشت، چقدر به نفع شما بوده است!
اگر در خواب شما کسی را متهم به دزدی کردید، نشان می دهد که بر اثر یک قضاوت نا به جا و عجولانه با شخصی درگیر خواهی شد. بهتر است تا چیزی را با چشم خود ندیده اید و یا حرف های دو طرف را نشنیده اید دست به قضاوت نزنید. کار درستی نیست!
اگر در خواب دیدید که دزد شمایید و ماموران هم در تعقیبتان هستند، تعبیرش این است که شما درگیر روابط اجتماعی نادرستی خواهی شد. بهتر است مراقب باشید با چه کسانی هم صحبت می شوید!
اگر در خواب دیدید که شما دزدی را تعقیب می کنید و اورا دستگیر کردید، نشان می دهد که بر دشمنان خود غالب می شوید!
اگر در خواب دیدید که دزد به خانه و یا محل کار شما زده است، تعبیرش این است که گروهی و یا شخصی به شهرت و آبروی اجتماعی شما حمله می کنند؛ اما شما با شجاعت از آبرو و حیثیت خوددفاع خواهی کرد!

تمام تعبیر خواب های دزد

تعبیر خواب دزد از نظر امام جعفر صادق (ع)

✍️از نظر امام صادق خواب دزد چندین تعبیر دارد:
اول شادی شانس و اقبال می باشد. در هر زمینه ای که اکنون به آن فکر می کنید، اخبار خوبی می شنوید.
دوم روزی و مال و اموال است. افزایش حقوق و یا امضای سندی در راه دارید.
سوم مسافر است. مسافری از راه دور و یا مهمان سر زده برایتان می آید.
چهارم جنگ و درگیری است. این روزها ارامش خودرا حفظ کنید و با اطرافیان خود مهربان باشید.
پنجم غم و اندوه و زیان مالی می باشد. بهتر است برای چندروزی ریسک نکنید.

تعبیر خواب دزد از نظر دانیال نبی

از نظر دانیال نبی اگر در خواب خود دزد دیدید، بهتر است در کارهایی که می دانید نتیجه اش رسوایی و بی آبرویی است شرکت نکنید. همچنین با دوستان نابه کار و نا اهل معاشرت نداشته باشید. در کل ااز نظر دانیال نبی دزد در خواب به علامت هشدار است.
تعبیر خواب دزد در کتاب جامع بانک خواب
وقتی دزد وارد خانه می شود، به دنبال گران ترین اشیاء می گردد مثل پول، طلا، عتیقه و… .طلا هم در خواب یکی از تعابیرش غم و اندوه می باشد. پس با این تفاسیر ما خواب دزد را این چنین تعبیر می کنیم که هر کسی این هارا بدزدد به نحوی غم و اندوه و کسالت را از ما دور کرده است. پس به یقین دزد در خواب تعبیرش دوستی وفادار در بیداری و حقیقت است.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب دزد از نظر لوک اویتنهاو

اگر در خواب پولی از شما دزدیدند، تعبیرش هشدار است. باید مراقب باشید. چه در زندگی فردی و چه زندگی کاری خود مراقب افراد نادرست اطرافتان باشید!

تمام تعبیر خواب های دزد

سایر تعابیر خواب دزد

تعبیر خواب دزد برای دختران مجرد

اگر دختری مجردی خواب ببیند که دزد به خانه آن ها آمده است خواب او نشانه آمدن خواستگار می باشد.

تعبیر خواب فرار کردن از دزد

اگر شخصی خواب ببیند که دزدها به دنبال او می گردند، نشانه این است که دشمنان خطرناکی با آن شخص رقابت می کند و باید در ارتباط خود با دیگران نهایت احتیاط را بکند.

تعبیر خواب متهم شدن به دزدی

اگر در خواب شما را متهم به دزدی چیزی کردند نشانه این است که متاسفانه تعبیری اشتباه از رفتار شما می کنند و با این کار موجب آزار شما می شوند اما بعدا به حقیقت موضوع پی خواهند برد و این سوء تفاهم و تعبیر اشتباه به نفع شما تمام خواهد شد.
اگر خواب ببینید که شخصی را متهم به دزدی می کنند نشانه این است که در اثر تصمیم و تفکر شتاب زده با کسی درگیر خواهید شد.

تعبیر خواب دزد زدن به خانه

اگر خواب ببیند که به خانه یا مغازه یا محل کار شما ا دزد زده است نشانه این است که به زودی به شهرت اجتماعی شما حمله می شود تا آبروی شما را ببرند اما شما با شجاعت تمام از حیثیت و آبروی خود در مقابل دیگران دفاع خواهید کرد.

لوک اویتنهاو می گوید :
دزدیدن طلا در خواب نشانه خبرهای بد می باشد.
دزدیدن پول در خواب : باید مراقب باشید.
تعبیر خواب گرفتن دزد

اگر دزدی را به هنگام دزدی از خانه گرفتید نشانه افزایش روزی ، مال و نعمت می باشد.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب آسیب خوردن از دزد

اگر خواب ببینید که دزدی به خانه شما آمده و به شما آسیب می زند نشانه ضربه خوردن از یکی از خویشاوندان نزدیک خواهد بود.

تعبیر خواب دستگیری آدم دزدها

اگر خواب ببینید که آدم دزدها را دستگیر می کنند نشانه این است که به زودی مبلغی پول به دست شما خواهد رسید.

تعبیر خواب دزدیدن ماشین ، وسایل منزل ، جواهرات ، طلا و سکه

برخی از معبران بر این عقیده اند که فرقی نمی کند دزد فرش و تلویزیون خانه شما را برده باشد یا اینکه ماشین ، کفش و یا حتی وسایل مغازه شما رو … چون دزدیدن هر چیزی در خواب و دیدن دزد در خواب نشانه دوست ، مسافر و مهمان می باشد.

تعبیر خواب دزدیده شدن

اگر خواب ببینید که شما را می دزدند نشانه این است که یک تغییر ناگهانی و غیر منتظره در اطراف شما اتفاق خواهد افتاد.

تعبیر خواب دزدیدن بچه

حضرت دانیال می گوید: در کاری که ترس و بیم رسوایی وجود دارد به هیچ وجه شرکت نکنید و مواظب آبرو و حیثیت خود باشید. از دوستان نایاب خود فاصله بگیرید و دوری کنید و به شایعات و حرف های بی اساسی که مردم می زنند توجهی نکنید.

رویای سرقت

تعبیر خواب دزدیدن دختر بچه

اگر خواب ببیند که یک دختر بچه ای را دزدیده اند علامت این است که عشق شما متاسفانه فقط به ناکامی برمی خورد.

تعبیر خواب دزدیدن پسر بچه

اگر خواب ببینید که پسر بچه ای را دزدیده اند خواب شما نشانه این است که یک مصیبت بزرگ در پیش است.

دزدی کردن فرزند

اگر فردی در خواب ببیند که فرزندش از او دزدی می‌کند، بدین معناست که او در زندگی واقعی نگرانی‌هایی دارد و بیش از حد برای فرزند و یا فرزندانش نگران است. البته این خواب تعبیر دیگری نیز دارد که فرزند فرد از او کمک می‌خواهد.

تعبیر خواب دزدی والدین

اگر فردی در خواب ببیند که پدر و مادرش از او دزدی می‌کنند، به معنای اختلافات خانوادگی است. وقتی فرد نسبت به والدین خود احساس خوبی نداشته باشد، با توجه به اضطرابی که دارد، این خواب را می‌بیند. اگر فردی خواب ببیند که والدین او در حال دزدی هستند، نشانه عدم اطمینان و منفی بافی اوست و باید دیدگاهش را عوض کند.

همراهی با یک دزد

اگر فردی در خواب ببیند که دزدی را همراهی می‌کند، بدین معناست که او ثروت مند خواهد شد.

فرار دزد

اگر فردی در خواب ببیند که دزدی از دست او فرار می‌کند، بدین معنی است که او در زندگی واقعی با پیامدهایی مواجه خواهد شد، که نمی‌داند با آن‌ها چگونه برخورد کند.

حمله دزد

اگر فردی در خواب ببیند که دزدی به او حمله می‌کند، بدین معنی است که حادثه احتمالی برای او رخ خواهد داد.

سارق

تعبیر خواب سرقت پول توسط دزد

اگر فردی در خواب ببیند که دزد پول‌های او می‌دزدد؛ به این معنا است که او از عدم موفقیت‌های خود ناراضی است و مدام حسرت می‌خورد.

دستگیر کردن دزد در خانه خود

دستگیر کردن دزد در خانه خود، بدین معنی است که شما همواره به فکر مال و ثروت هستید و از اینکه دزد به خانه شما بیاید، نگران می‌باشید.

تعبیر خواب دزدیدن کیف

معبرین غربی گویند: دزدیده شدن کیف شما در خواب به معنی از دست دادن هویت و اعتبارتان توسط اشخاص دیگر است. شاید شخصی اعتبار و شخصیت شما را زیر سوال ببرد و یا در شرایطی قرار بگیرد که به رسمیت شناخته نخواهید شد. شاید از جانب شخصی مورد بی احترامی قرار بگیرید.

تعبیر خواب دزدیدن کفش

معبرین غربی گویند: اگر در خواب دیدید کفش‌های شما را دزدیدند، این خواب می‌تواند نشانگر زیانی باشد که در زندگی به شما وارد خواهد شد، و کاملا نگرش‌تان را نسبت به زندگی عوض خواهد کرد. این زیان می‌تواند مالی یا عاطفی باشد. اما در هر صورت یاد خواهید گرفت چگونه به روشی کاملا متفاوت از قبل با این گونه مسائل کنار بیایید.

تعبیر خواب دزدیدن طلا

معبرین غربی گویند: اگر دزدی در خواب طلا و جواهرات دوست داشتنی شما را دزدید بهتر است شما به اطرافیانتان با دقت بیشتری توجه کنید این خواب نشانه حضور فردی دروغگو در اطراف شماست. تمام اقدامات لازم را برای یافتن شخص حیله گر اطراف خود انجام دهید در غیر این صورت نمی‌توانید به راحتی در طول شب بخوابید. برای آگاهی کامل از این گونه رویاها می‌توانید به تعبیر خواب دزدیدن طلا رجوع کنید.

تعبیر خواب دزدیدن ماشین

معبرین غربی گویند: مفقود شدن و دزدیده شدن ماشین در خواب می‌تواند اشاره مستقیمی به رهبری و هدایت شما داشته باشد. دزدیدن ماشین در واقع به این معناست که شما انگیزه و یا احساس رو به جلو بودن را کمتر احساس می‌کنید و نمی‌دانید که چگونه بایستی به مسیر خود ادامه دهید.

سخن پایانی

خواب دزدی با هویت خود شما در ارتباط است. تعبیر این خواب شاید این است که شما احساس می‌کنید چیز ارزشمند و مهمی را از دست می‌دهید. این چیز می‌تواند کسب و کار یا یک رابطه باشد. بعلاوه در هنگام تعبیر؛ باید به جزئیات خواب توجه نمایید تا بر حسب آن بتوانید به تعبیر دقیق تر دست یابید. امیدواریم که با تعابیر فوق، توانسته باشید خواب خود را صحیح تعبیر کنید.

درباره‌ی فرناز باقری

فرناز باقری هستم فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت از دانشگاه بوعلی سینا ، معلم هستم و به دلیل کار در محیط مدرسه، همواره در حال خواندن و یادگیری مطالب جدید هستم، و در تلاشم تا آموخته هایم را در زمینه های مختلف در وب سایت نیمه شب بنویسم، امیدوارم مطالبی که می نویسم مورد پسند شما واقع شود.

همچنین ببینید

تعبیر خواب موش

تعبیر خواب موش

اکثر افراد در خواب خود، حیواناتی را دیده اند که یکی از این حیوانات، موش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *