به طبیعت برگردید

همه ما آنقدر مشغول برنامه های کاری خود هستیم که گذراندن مدتی در طبیعت و لذت بردن از زیبایی های آن واقعاً دشوار است. تنها بودن با طبیعت ، قدم زدن در باغ و دیدن گلهای زیبا ، گوش دادن به صدای جیر جیر پرندگان می تواند ما را وادار به ارتباط مجدد با خود کند.

آنچه را که در خواب می بینید بنویسید

روزهایی وجود دارد که شما چیزهای غیر عادی را در خواب می بینید و ممکن است به سادگی آن را نادیده بگیرید. با این حال ، این رویاها می توانند نشانه های چیزی باشند که به زودی در زندگی شما اتفاق می افتد. هنگام خواب ، رویاها در ضمیر ناخودآگاه شما بازی می کنند و می توانند به طور کلی با زندگی شما مرتبط شوند. شما باید صبح روز بعد آنچه را که در خواب می بینید بنویسید ، این به شما کمک می کند آنچه را که در ذهن شما می گذرد بفهمید و همچنین شهود خود را قوی کنید.

پرانایام

پرانایام فعالیت دیگری است که می تواند به شما در بیدار کردن حس ششم کمک کند. وقتی پرانایاما انجام می دهید ، هوا به مغز می رسد و در تقویت این حس مفید است.

 ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که احساس کنید اتفاقی در حال وقوع است یا کسی که با او صحبت می کنید نیت های اشتباهی دارد. اگر چنین خطری را احساس می کنید ، مطابق آن عمل کنید و هرگز چنین هشدارهایی را که حس ششم شما به شما داده است نادیده نگیرید!

بیشتر بخوانید: در سخنرانی چگونه توجه مخاطب را به سخنرانی جلب کنیم