اسم پسر پادشاهان ایرانی + معانی

برخی افراد هستند که وقتی صاحب فرزند پسر می گردند تمایل دارند که اسم او را از میان نام پادشاهان انتخاب نمایند به همین دلیل در این مقاله از وبسایت نیمه شب، به گردآوری اسم پسر پادشاهان ایرانی + معانی آنها پرداخته ایم که در ادامه مطلب، به معرفی این اسامی و معانی آنها خواهیم پرداخت. بنابرین در ادامه؛ همراه ما باشید.

توجه: از آنجا که در دوران گذشته، انتصاب مقام پادشاهی موروثی بوده یعنی پس از هر پادشاه، فرزند پسر او بر تخت می نشسته بنابرین اسامی متوالی که در ادامه ذکر گردیده، هر یک فرزند پادشاه عنوان شده پیش از خود هستند.

نکته: از آنجا که نام بعضی پادشاهان، تکراری است به جهت ایجاز کلام، از درج معانی تکراری خودداری گردیده و در جداول، معنای اسامی تکراری با *** مشخص شده است.

اسم پسر پادشاهان ایرانی + معانی

مادها 

پادشاهان و اسم پسر پادشاهان حکومت ماد:

نام معنی نام
دیاکو (۷۰۱ پیش از میلاد) قله کوه، انسان با عظمت
فرورتیش (۶۷۵ – ۶۵۳ پیش از میلاد) پشتیبان و محافظ انسان
هووخشتره (۶۲۵ – ۵۸۵ پیش از میلاد) هو(خوب) خشتره(پادشاه)، پادشاه خوب
ایشتوویگو (۵۴۹ – ۵۸۹ پیش از میلاد) دارا و ثروتمند
سلسله مادها (از ۷۲۸ پیش از میلاد تا ۵۴۹ پیش از میلاد)

هخامنشیان 

نام معنی نام
کوروش بزرگ (پیرامون ۵۵۹ – ۵۲۹ پیش از میلاد) همانند خورشید
کمبوجیه ( ۵۳۰ – ۵۲۲ پیش از میلاد) خوشبخت و کامروا
گئومات (۵۲۲ پیش از میلاد، به مدت تقریبی هشت ماه) گئو به معنای گاو و گئومات به معنای گاو پر زور
داریوش بزرگ – داریوش یکم (۵۲۲- ۴۸۶ پیش از میلاد) دارنده نیکی
خشایارشا (۴۸۵ – ۴۶۵ پیش از میلاد) شاه دلیر، شاه مردان
اردشیر یکم (۴۶۵ – ۴۲۴ پیش از میلاد) دارای حکومت مقدس؛ شهریاری مقدس
خشایارشای دوم (۴۲۴ پیش از میلاد) ***
سغدیانوس (۴۲۴ – ۴۲۳ پیش از میلاد) جنگجو
داریوش دوم (۴۲۳ – ۴۰۴ پیش از میلاد) ***
اردشیر دوم (۴۰۴ – ۳۵۸ پیش از میلاد) ***
اردشیر سوم (۳۵۸ – ۳۳۸ پیش از میلاد) ***
اردشیر چهارم (۳۳۸ – ۳۳۶ پیش از میلاد) ***
داریوش سوم (۳۳۶ – ۳۳۰ پیش از میلاد) ***
سلسله هخامنشیان (از ۵۵۰ تا ۳۳۰ پیش از میلاد)

بیشتر بخوانید: اسم های دختر و پسر کردی با معنی

سلوکیان

اسم پسر پادشاهان دوره سلوکیان:

نام معنی نام
سلوکوس یکم (از ۳۱۲ تا ۲۸۰ پیش از میلاد) فاتح
آنتیوخوس یکم (از ۲۸۰ تا ۲۶۱ پیش از میلاد) نجات دهنده
آنتیوخوس دوم (۲۶۱ تا ۲۴۶ پیش از میلاد) ***
سلوکیان (از ۲۴۹ تا ۳۲۴ پیش از میلاد)

پارت ها

پادشاهان پارت و اسم پسر پادشاهان پارت:

نام معنی نام
ارشک (اشک یکم) (ح۲۵۰- ح۲۴۷ پ.م) مرد دارای رشک و حسرت
تیرداد یکم (اشک دوم) (ح۲۴۷- ح۲۱۱ پ.م) زاده ماه تیر
اَردوان یکم (اشک سوم) (ح۲۱۱- ح۱۹۱ پ.م) آرامش
فریاپت (اشک چهارم) (ح۱۹۱- ح۱۷۶ پ.م) پدر دوست
فرهاد یکم (اشک پنجم) (ح۱۷۶- ح۱۷۱ پ.م) خوش اقبال
مهرداد یکم (اشک ششم) (ح۱۷۱- ح۱۳۸ یا۱۳۷ پ.م) زاده ماه مهر
فرهاد دوم (اشک هفتم) (ح۱۳۸ یا ۱۳۷- ح۱۲۸ پ.م) ***
اردوان دوم (اشک هشتم) (ح۱۲۸- ح۱۲۳ پ.م) ***
مهرداد دوم (اشک نهم) (ح۱۲۳- ۸۷ پ.م) ***
گودرز نخست (۹۱ – ۷۸؟) پرنده ای که کنار جوی آب نشیند
اُرُد نخست (78 – ؟) اُرُد به معنای راستی و درستی
سیناتروک (اشک دهم) (۷۶ یا ۷۵- ۷۰ یا ۶۹ پ.م) حافظ و محافظ
فرهاد سوم (اشک یازدهم) (۷۰ یا ۶۹- ۵۸ یا ۵۷ پ.م) ***
مهرداد سوم (اشک دوازدهم) (۵۸ یا ۵۷- ۵۶ پ.م) ***
اُرد دوم (اشک سیزدهم) (ح۵۶- ۳۷ یا ۳۶ پ.م) ***
فرهاد چهارم (اشک چهاردهم) (ح۳۷- ۲ پ.م) ***
تیرداد دوم (۳۲ – ح۳۰ پ.م) ***
فرهاد پنجم یا (فرهادک) (اشک پانزدهم) (۲ پ.م- ۴ م) ***
ملکه موزا (۲ پ.م- ۴ م) همراه با پسرش فرهاد پنجم ملکه به معنای پادشاه زن و موزا به معنای گنجینه می باشد.
اُرد سوم (اشک شانزدهم) (۴- ۶ یا ۷ م) ***
ونُن یکم (اشک هفدهم) (۷ یا ۸- ۱۲ م) در گویش بختیاری به معنای انداختن و در گویش شمالی به معنای منطقه ای خوش آب و هوا می باشد
اردوان سوم (اشک هیجدهم) (۱۲- ۳۹ یا ۴۰ م) ***
تیرداد سوم (ح۳۶ م) ***
وردان (اشک نوزدهم) (۳۹ یا ۴۰- ۴۵ م) شاگردان و مریدان
گودرز دوم (اشک بیستم) (۴۱- ۴۵ م) ***
ونن دوم (اشک بیست و یکم) (۵۱ م) ***
بلاش یکم (اشک بیست و دوم) (۵۱- ۷۷ یا ۷۸ م) بی دلیل
پاکور (اشک بیست و سوم) (۷۸- ۱۰۸ یا ۱۱۰ م) جستجو کننده
اردوان چهارم (۱۰۸- ۱۱۰ م) ***
خسرو (اشک بیست و چهارم) (ح۱۱۰- ۱۲۸ یا ۱۲۹ م) امیر بزرگ، شاه عظیم
بلاش دوم (اشک بیست و پنجم) (۱۲۸ یا ۱۲۹- ۱۴۷ م) ***
مهرداد چهارم (۱۲۸؟ یا ۱۲۹؟- ۱۴۷؟ م) ***
بلاش چهارم (اشک بیست و هفتم) (۱۹۱- ۲۰۸ م) ***
بلاش پنجم (اشک بیست و هشتم) (۲۰۸- ح۲۱۶ م) ***
اردوان پنجم (اشک بیست و نهم) (ح۲۱۶- ۲۲۶ م) ***
بلاش ششم ***
اردوازد: شکل کهن اَرتَه وَزدَه و به معنی استوار به یاری حق است
نام دیگر حکومت پارتها اشکانیان
پارت ها (از 224 تا 247 پیش از میلاد)

اسم پسر پادشاهان ایرانی + معانی

ساسانیان

پادشاهان و اسم پسر پادشاهان دوره ساسانیان:

نام معنی نام
اردشیر یکم (اردشیر بابکان) (پیرامون ۲۲۴-۲۴۳) ***
شاپور یکم (پیرامون ۳/۲۴۲-۲۷۲): پسر شاه
هرمز یکم (۲۷۲-۲۷۳) اهورامزدا
بهرام یکم (۲۷۳-۲۷۶) مریخ
بهرام دوم (۲۷۶-۲۹۳) ***
بهرام سوم (۲۹۳) ***
نرسی (۲۹۳-۳۰۲) واصل به حق
هرمز دوم (۳۰۲-۳۱۰) ***
آذرنرسی (۳۱۰) شعله ور برای حق
شاپور دوم (ذوالاکتاف) (۳۱۰-۳۷۹) ***
اردشیر دوم (۳۷۹-۳۸۳) ***
شاپور سوم (۳۸۳-۳۸۸) ***
بهرام چهارم (۳۸۸-۳۹۹) ***
یزدگرد یکم (۳۹۹-۴۲۱) آفریده یزدان
بهرام پنجم (بهرام گور) (۴۲۱-۴۳۹) ***
یزدگرد دوم (۴۳۹-۴۵۷) ***
هرمز سوم (۴۵۹-۴۵۷) ***
پیروز یکم (۴۵۸-۴۸۴) موفق
بلاش (۴۸۴-۴۸۸) ***
قباد یکم (۴۸۸-۴۹۷) محبوب و گرامی
خسرو یکم (خسرو انوشیروان) (۵۳۱-۵۷۹) ***
جاماسب (۴۹۷-۴۹۹) دارای اسب درخشان
قباد یکم (۴۹۹-۵۳۱) (پادشاهی دوباره) ***
هرمز چهارم (ترک‌زاد) (۵۷۹-۵۹۰) ***
بهرام ششم (۵۹۰-۵۹۱) ***
خسرو دوم (خسرو پرویز) (۵۹۱-۶۲۸) ***
قباد دوم (شیرویه) (۶۲۸) ***
اردشیر سوم (۶۲۸-۶۳۰) ***
شهربراز (۶۳۰) گراز شاهنشاهی، درایران باستان، گراز نماد پیروزی بود
خسرو سوم (۶۳۰) ***
جوانشیر (۶۳۰) شیر جوان
پوراندخت (۶۳۰-۶۳۱) سرخ و گلگون، زیبارو
پیروز دوم (۶۳۱) ***
خسرو پنجم (۶۳۱) ***
آزرمی دخت (۶۳۱) با شرم و حیاا
هرمز پنجم (۶۳۱) ***
خسرو چهارم (۶۳۱) ***
یزدگرد سوم (۶۳۲-۶۵۱): ***
تازش تازیان (۶۵۱) تاخت و تاز
معنی ساسانیان زاهدان خلوت نشین
ساسانیان (۲۲۴ پیش از میلاد – ۶۴۲ میلادی)

بیشتر بخوانید: اسم پسر و دختر جدید و امروزی در 1401 بر حسب بیشترین آمار ثبت احوال

گاوباریان

نام معنی نام
گیل گیلانشاه گیلکی پادشاه گیلان
دابویه آفریدن آرزوها
فرخان بزرگ برکتی عظیم
اسپهبد دازمهر فرمانده و بنای خورشید
فرخان کوچک ***
خورشید آفتاب
گاوباریان (641 – 661میلادی)

بهترین نام

باوندیان شامل 3 شاخه

1-شاخه کیوسیه

نام معنی نام
باو صمیمی
سهراب یکم دارنده آب و رنگ سرخ
مهرمردان دارای محبت
شروین یکم خالص و ابدی
شهریار یکم پادشاه اول
سهراب دوم ***
شاپور ***
جعفر نهر و رود
کارن یکم شجاع و دلیر
رستم یکم تنومند و قوی
شروین دوم ***
شهریار دوم ***
دارا ثروتمند
کیوسیه (641 – 661 میلادی)

2-شاخه اسپهبدیه

نام معنی نام
شهریار چهارم ***
کارن دوم ***
رستم دوم ***
علی یکم بلند مرتبه
رستم سوم ***
حسن یکم نیکو و زیباروی
اردشیر یکم ***
رستم چهارم ***
اسپهبدیه (661 – 750 میلادی)

3-شاخه کینخواریه

نام معنی نام
اردشیر دوم ***
ممد یاری دهنده
علی دوم ***
یزدگرد ***
شهریار پنجم ***
کیخسرو پادشاه بلند مرتبه
شرف الملوک آبروی پادشاهان
حسن ***
کینخواریه (750 – 1258میلادی)

طاهریان

نام معنی نام
طاهر بن حسین طاهر به معنای پاک، بن به معنای پسر، حسین به معنای خوب و نیکو
طلحه بن طاهر طلحه به معنای ارزش
علی بن طاهر ***
عبدالله بن طاهر عبدالله به معنای بنده خدا
طاهر بن عبدالله ***
محمد بن طاهر محمد به معنای ستوده
طاهر بن عبدالله ***
طاهریان (821 – 873 میلادی)

صفاریان

نام معنی نام
یعقوب لیث یعقوب به معنای پاشنه و هجرکشیده، لیث به معنای شیردرنده
عمرو لیث عمرو دارای واو زائد است و به معنای غیر منصرف
طاهر بن محمد بن عمرولیث ***
لیث بن علی بن لیث ***
محمد بن علی بن لیث ***
احمد بن محمد بن خلف احمد به معنای بسیار ستوده و خلف به معنای جانشین
خلف بن احمد ***
صفاریان (867-1002میلادی)

علویان تبرستان

نام معنی نام
حسن بن زید زید به معنای رشد و فزونی
القائم ایستاده
داعی الحق دعوت کننده به حق
حسن بن مهدی مهدی به معنای هدایت شده است
داعی صغیر دعوت کننده کوچک
علویان تبرستان (864 – 928میلادی)

سامانیان

نام معنی نام
اسماعیل بن احمد، نامدار به امیر ماضی (۲۹۵ – ۲۷۹ ه‍.ق.)  اسماعیل به معنای شنونده و اطاعت کننده امر خدا، امیر ماضی: پادشاه گذشته
احمد بن اسماعیل, نامی به امیر شهید (۳۰۱ – ۲۵۹ ه‍.ق.) احمد به معنای ستوده شده است
نصر بن احمد، نامی به امیر سعید (۳۳۱ – ۳۰۱ ه‍.ق.) نصر به معنای کمک و یاری و سعید به معنای مبارک می باشد
نوح بن نصر، نامی به امیر حمید (۳۴۳ – ۳۳۱ ه‍.ق.) نوح به معنی راحت و آسان
عبدالملک بن نوح، نامی به امیر رشید (۳۵۰ – ۳۴۳ ه‍.ق.) عبدالملک به معنای بنده پادشاه
منصوربن نوح، نامی به امیر سدید (۳۶۵ – ۳۵۰ ه‍.ق.) منصور به معنای نصرت یافته و پیروز شده، سدید به معنای استوار
نوح بن منصور، نامی به امیر رضی (۳۸۷ – ۳۶۵ ه‍.ق.) رضی به معنای خوشنود و راضی
منصور بن نوح (۳۸۹ – ۳۸۷ ه‍.ق.) ***
عبدالملک بن نوح (۳۸۹ – ۳۸۹ ه‍.ق.) ***
سامانیان (875 – 999 میلادی)

بیشتر بخوانید: اسم های پسر و دختر مذهبی و قرآنی

زیاریان

نام معنی نام
مرداویج مرداویج به معنای برهانی مردانه
وشمگیر صید کننده بلدرچین
بیستون مکانی تاریخی
قابوس کاووس- دلیر
منوچهر بهشت روی
انوشیروان جاویدان
زیاریان(928 – 1043)

بوییان

نام معنی نام
عمادالدوله ستون دولت
عضدالدوله یار دولت
آل بویه(934 – 1055 میلادی) 

نام مذکر امیران

غزنویان

نام معنی نام
ناصرالدین سبکتکین ناصرالدین به معنای یاری کننده دین، سبکتکین به معنای نیک قدم
اسماعیل پسر سبکتکین ***
سلطان محمود غزنوی (محمود بن سبکتکین)  محمود به معنای ستایش، غزنوی به معنای از مردم غزنه می باشد
محمد پسر محمود ***
سلطان مسعود غزنوی (مسعود بن محمود) مسعود به معنای مبارک
مودود پسر مسعود مودود به معنای دوست داشته شده
مسعود دوم پسر مودود ***
علی پسر مسعود ***
عبدالرشید پسر محمود عبدالرشید به معنای بنده دلیر و رشد یافته
طغرل غاصب طغرل به معنای نوعی پرنده شکاری، غاصب به معنای غصب کننده
فرخزاد پسر مسعود فرخزاد به معنای زاده شده ای مبارک
ابراهیم پسر مسعود ابراهیم به معنای پدر مهربان
مسعود سوم پسر ابراهیم ***
شیرزاد پسر مسعود شیرزاد به معنای زاده شیر-فرزند شیر
ارسلانشاه پسر مسعود ارسلان به معنای شیر درنده
بهرامشاه پسر مسعود ***
خسروشاه پسر بهرامشاه ***
خسرو ملک پسر خسروشاه ***
غزنویان (963 – 1186 میلادی)

سلجوقیان

اسم پسر پادشاهان دوره سلجوقیان:

نام معنی نام
طغرل بیک پرنده شکاری نجیب
الب ارسلان شیر مرد
ملکشاه شاه شاهان
برکیارق کلاه شکسته
محمد بن ملکشاه ***
احمد سنجر سنجر به معنای پسر و طبیعت می باشد
محمود ***
سلجوقیان(1037 – 1194میلادی)

خوارزمشاهیان

نام معنی نام
قطب الدین محمد قطب الدین به معنای مرکز اصلی آیین ها
علاء الدین اتسز علاءالدین به معنای موجب سربلندی دین؛ اتسز به معنای پیاده
جلال الدین سلطانشاه جلال الدین به معنای شوکت دین
علاء الدین تکش تکش به معنای تاخت و تاز
علاءالدین محمد ***
جلال الدین منکبرنی منکبرنی به معنای روشن بینی است
خوارزمشاهیان(1077 – 1231 میلادی)

ایلخانان

نام معنی نام
هولاکو کوه استوار
اباقاخان به معنای 70 دریاچه
سلطان احمد ***
ارغون‌خان جهانگیر
گیخاتون اهل خانه
بایدوخان کمانه
غازان سخاوتمند
اولجایتو خدابنده اولجایتو به معنای پادشاه بزرگ
ابوسعید بهادرخان ابوسعید به معنای پدر مبارک- بهادرخان به معنای شجاع و دلیر
ارپاگاون کم سخاوت
موسی خان موسی به معنای نجات یافته و از آب گرفته شده
محمد خان ***
ساتی بیک ساتی به معنای فرشته نگهبان- بیک به معنای صوت کلام
شاه جهان پادشاه دنیا
آریامنش دارای منش ایرانی
طغا تیمورخان طغا به معنای فزونی و تیمور به معنای فولاد
انوشیروان عادل انوشیروان به معنای دارای روان جاوید و عادل به معنای دارای عدالت
ایلخانان(1256 – 1335 میلادی) 

دودمان‌های محلی

جلایریان

نام معنی نام
شیخ حسن بزرگ (۷۳۶ق) ***
شیخ اویس بهادرخان (۷۵۷ق) اویس به معنای گرگ می باشد
جلال‌الدین حسین‌خان (۷۷۶ق) ***
غیاث‌الدین سلطان احمد بهادر (۷۸۳ق) فریادرس آیین ها
شاه محمود (۸۱۴-۸۱۳ق) ***
جلایریان (1336-1432 میلادی)

آل مظفر یا مظفریان

نام معنی نام
مبارزالدین محمد (۵۹-۷۱۸ / ۵۸-۱۳۱۸) مبارز الدین به معنای جنگجوی آیین ها
شاه محمود (۷۶-۷۵۹ / ۷۴-۱۳۵۸) ***
عمادالدین احمد (۹۵-۷۸۶ / ۹۳-۱۳۸۴) عمادالدین به معنای ستون دین
نصره الدین شاه یحیی (۹۵-۷۶۴ / ۹۳-۱۳۶۳) نصره الدین به معنای پیروز دین ، یحیی به معنای خردمند
شاه شجاع پادشاه دلیر
زین العابدین بن شاه شجاع(۸۹-۷۸۶ / ۸۷-۱۳۸۴) زین العابدین به معنای زینت بخش عبادت کنندگان
شاه منصور (۹۵-۷۹۰ / ۹۳-۱۳۸۸) منصور به معنای یاری شده
آل مظفر یا مظفریان (1335-1393)

آل کیا

مجموعه اسم پسر پادشاهان آل کیا:

نام معنی نام
سید امیر کیای مَلاطی ، بنیانگذار حکومت خاندان کیاییان در گیلان. حکومت از (۷۶۳ـ۷۷۶) ق. کیای به معنای پادشاه و ملاط نام یک ده است
سید رضی کیا حکومت از (۷۲۹ـ۷۹۹) ق. راضی از حکومت
کارکیا سید محمد اول حکومت از (۸۲۹ ـ۸۳۷) ق. کارکیا به معنای پادشاه امور
کارکیا ناصر کیا حکومت از (۸۳۷ ـ۸۵۱) ق. ناصر به معنای یاری
کارکیا سلطان محمد دوم حکومت از (: ۸۵۱ـ۸۸۳) ق. ***
کارکیا میرزاعلی میرزا علی به معنای شاهزاده بلند مرتبه
آل کیا ( 769 – 1000 ه ق)

تیموریان

نام معنی نام
تیمور لنگ تیمور به معنای آهن و فولاد است و لنگ نام روستایی است
خلیل سلطان خلیل: دوست و خلیل سلطان به معنای دوست پادشاه می باشد
شاهرخ چهره همچون شاه
الغ بیگ الغ به معنای دهانه ی ورودی ماه و بیگ به معنای بزرگ می باشد
عبدالله میرزا ***
بابر تیموری بابر به معنای ببر، ببر فولادی
ابو سعید ***
سلطان احمد ***
سلطان محمود ***
سلطان حسین ***
تیموریان (۱۳۷۰ تا ۱۵۰۶م)

قراقویونلو

نام معنی نام
قرامحمد قرا به معنای خوش خوان
قرایوسف یوسف به معنای افزاینده می باشد
قرا اسکندر اسکندر به معنای یاری کننده مرد می باشد
جهانشاه پادشاه دنیا
حسن علی ***
قراقویونلو(1406 – 1468میلادی)

آق قویونلو

نام معنی نام
قره عثمان قره معنای تیره و عثمان به معنای اژدها، قره عثمان: اژدهای تیره
حمزه شیر
نورالدین علی نورالدین به معنای روشنایی آیین ها
اوزون حسن اوزون به معنای بی ثبات
سلطان خلیل ***
یعقوب ***
آق قویونلو (1468-1582 میلادی)

صفویان

نام معنی نام
شاه اسماعیل یکم ***
شاه طهماسب یکم دارنده اسب نیرومند
شاه اسماعیل دوم ***
شاه محمد خدابنده ***
شاه عباس یکم عبوس و خشمگین
شاه صفی پاک و منزه
شاه عباس دوم ***
شاه سلیمان پر سلامت
شاه سلطان حسین ***
شاه طهماسب دوم ***
شاه عباس سوم ***
صفویان (1501-1721 میلادی)

افشاریان

نام معنی نام
نادرشاه افشار نادر به معنای کمیاب و افشار به معنای معاون و شریک
عادلشاه افشار شاه دارای عدالت
ابراهیم‌شاه ***
شاهرخ میرزا ***
افشاریان (1738-1796 میلادی)

زندیان

نام معنی نام
کریم‌خان زند کریم به معنای بخشنده و زند به معنای بزرگ می باشد
زکی‌خان زند زکی به معنای پاکیزه است
ابوالفتح‌خان زند ابوالفتح به معنای پدر پیروز است
صادق‌خان زند صادق به معنای راستگو است
علی‌مرادخان زند علی مراد به معنای آرزوی بلند است
جعفرخان زند ***
صیدمرادخان زند صید به معنای شکار است
لطفعلی‌خان زند لطفعلی به معنای لطف و مهربانی است
زندیان (1750-1794 میلادی)

قاجار

اسم پادشاهان و اسم پسر پادشاهان دوره قاجار:

نام معنی نام
آقا محمدخان قاجار قاجار نام ایلی است از طایفه ترک
فتحعلی شاه فتحعلی به معنای پیروزی بلندمرتبه است
محمد شاه ***
ناصرالدین شاه ***
مظفرالدین شاه مظفرالدین به معنای پیروز دین است
محمدعلی شاه ***
احمد شاه ***
قاجار (1796- 1925 میلادی)

پهلوی

نام معنی نام
رضاشاه پهلوی رضا به معنای خشنود و پهلوی به معنای از قرار و در نتیجه می باشد
محمدرضاشاه پهلوی محمد رضا به معنای ستوده شده راضی می باشد
پهلوی (1925-1979 میلادی)

سخن پایانی

امیدواریم که مقاله فوق؛ مفید واقع گردیده باشد و در صورتی که در جستجوی نامی زیبا برای دلبند خود هستید دو مقاله اسم دختر و پسر پیامبران و امامان و اسم های مشترک بین پسر و دخترها نیز می تواند مفید واقع گردد.

درباره‌ی فرناز باقری

فرناز باقری هستم فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت از دانشگاه بوعلی سینا ، معلم هستم و به دلیل کار در محیط مدرسه، همواره در حال خواندن و یادگیری مطالب جدید هستم، و در تلاشم تا آموخته هایم را در زمینه های مختلف در وب سایت نیمه شب بنویسم، امیدوارم مطالبی که می نویسم مورد پسند شما واقع شود.

همچنین ببینید

چرا زنان در ایران به حقوق و دستمزد کم قانع می شوند؟

مشاهدات نشان می دهد که بخش خصوصی تمایل بیشتری برای استخدام زنان دارد و تعداد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *