خصوصیت متولدین مرداد که باید بدانید!

شايد براي شما هم جالب بـاشدکه بخواهيد خصوصیت متولدین مرداد که در نزديکي تـان اسـت را بدانيد. دانسـتن اين ويژگي هـا موجب مـي شود تـا رابطه بهتري بـا افراد برقرار کنيم و راحت تر بـا آنهـا کنار بـياييم. اينکه بدانيم چگونه بـا يک شخص ارتبـاط برقرار کنيم کمک مـي کند تـا تعامل داشته بـاشيم و بتوانيم خيلي ساده و روان بـا يکديگر صحبت کنيم. تير ماهي هـا افرادي خوش قلب، احساساتي و مهربـان هسـتند براي دانسـتن ويژگي هـاي کلي اخلاقي شان بـا نیمه شب همراه بـاشيد تـا از خصوصيات خوب و بد آنهـا آگاه شويد.خصوصیت متولدین مرداد

در نیمه شب بخوانیم:خصوصیت منحصر به فرد و فال متولدین خرداد

شخصیت کلی متولدین مرداد

  • گروه : آتش
  • روز شانس : یک شنبه
  • سنگ شانس : جواهر زرد و برلیان زرد
  • گل های شانس : رز زرد و ارکیده
  • بوهای شانس : مشک و پرتقال و ارکیده
  • بارزترین خصوصیات : سخاوتمندی
  • بزرگ ترین ایده آل : در رده اول قرار داشتن
  • بزرگ ترین اشتباه : خودپسندی
  • بزرگ ترین آرزو : مالکیت

ويژگي‌هـا و خصوصيت‌ متولدین مرداد

پـر محبّت ، متنفّر از دروغ، واقعاْ قدرتمنـد، ثابت قدم ، عاشق شهـرت، بسيار مغرور، سر حال و بشّاش، خودخواه و جاه طلب، بد پيله، خود بزرگ بين، مقتدر، قوي و بـا اراده، اهل معنويّات، خود نما، عاشق تعريف و تمجيـد.

بـا جرأت و شهامت، رهبر و فرمانروا، زود گول مـي خورد، پـر انرژي، بلنـد نظر، صدّيق و مهـربـان، سخاوتمنـد، وفادار، شجاع، علاقه منـد بـه زنـدگي تجمّلي، لجوج، حساس، پـر توقّع، پـر تحمّل، دوسـت واقعي، يک پدر نمونه، بي ريا، رام شونـده، داراي خشمـي طوفاني،

مدافع و پشتيبـان اطرافيان، کمـي حسود، تـا حدودي ولخرج، بـا گذشت ولي خودخواه، بدون کينه،سريع الانتقال، خوش سيما و شکيل، همـيشه تمـيز، يک دفعه و ناگهاني عصبـاني مـي شود، بسيار مؤدب و مورد احتـرام مردم.

خصوصیت متولدین مرداد از لحاظ رفتاری:

مردادي ها عاشق دريافت گل ، هديه و توجه هسـتنـد ؛ متولدين مرداد ماه براي ارضاي خواسـته‌هاي خود مايلنـد همواره و تحت هـر شرايطي مورد تـاييـد و تحسين قرار بگيرنـد و محبت و حمايت محض طرف مقابلشان را خواهاننـد.

همـيشه اطمـينان حاصل کنيـد کـه از زيبـايي آنها بـه حد کافي تعريف و تمجيـد بـه عمل مـي‌آوريـد. آنها عاشق دريافت گل و هداياي مختلف هسـتنـد و مايلنـد همـيشه و در همه حال، کانون توجهات افراد را بـه خود اختصاص دهنـد.

از اين رو در يک رسـتوران، مـيزها و صنـدلي هاي وسط را انتخاب مـيکننـد تـا در معرض ديـد همه قرار داشته بـاشنـد اگر بـه آنها بي‌اعتنايي و بي‌توجهي نشان دهيـد، بيـدرنگ بـا طغيان‌هاي بي‌امان و غيرقابل کنتـرل آنها مواجهه مـيشويـد.

آنها افرادي بسيار پـر جنب وجوش و فعال هسـتنـد، از اين رو ساعات خوابشان کمتـر از حد معمول اسـت. در کنار آنها تـا جاي ممکن مطيع و فرمان‌بردار بـاشيـد چرا کـه آنها خواهان برخورداري از تسلط کامل در يک ارتبـاط هسـتنـد.

آنها از برقراري ارتبـاطات متعدد لذت مـيبرنـد و اهل معاشرت و گفت و گو بـا اطرافيان هسـتنـد، ولي دوسـت نـدارنـد کـه طرف مقابلشان را در چنين وضعيتي مشاهده کننـد.

خصوصیت متولدین مرداد

در نیمه شب بخوانیم:فال سلامتی

خصوصیت متولدین مرداد از لحاظ اخلاقی

آنهـا بـيش‌ از حد تحت‌ تأثير اشخاصي‌ قرار مـي‌گيرند که‌ برايشان‌ احترام‌ قائلند و مسايل‌ عاطفي‌ و احساسي‌ گذرا نيز روي‌ آنهـا تأثير زيادي‌ دارند. آنهـا دوسـتـاني‌ وفادار و صادق‌ هسـتند که‌ جنبه‌ منفي ‌اين‌ وفاداري‌ تعصب‌ بـيش‌ از حد به‌ خرج‌ دادن‌ اسـت‌. آنهـا وطن‌ پرسـت‌ هسـتند و نسبت‌ به‌ بـيگانگان‌ سرد و دير‌آشنا و نسبت‌ به‌ ديار و کشورشان‌ شديداً متعصب‌ ووفادار مـي‌بـاشند.متولدين‌ تيرماه‌ داراي‌ حافظه‌اي‌ قوي‌ هسـتند و پيشامدهـا و اتفاقات‌ عمـيق‌ و عاطفي‌ راهرگز از ياد نمـي‌برند و تـا سال‌هـاي‌ سال‌ جزئيات‌ آنهـا را به‌ ياد مـي‌آورند. خاطرات‌ کودکي‌شان‌ همـيشه‌ در مقابل‌ چشمان‌ آنهـاسـت‌. آنهـا در حقيقت‌ در خاطرات‌ گذشته‌هـا زندگي‌ مـي‌کنند و همـيشه‌ آينده‌ را در تصورات‌ و خيالات‌ خود مـي‌بـينند.

متولدين‌ تير‌ماه‌ نقطه‌ ضعف‌هـاي‌ نهفته‌ زيادي‌ دارند. ممکن‌ اسـت‌ گاهي‌ اوقات‌ نامنظم‌،عبوس‌، نجوش‌، ترش‌‌رو، مرموز، دمدمـي‌، مسـتعد ترحم‌‌جوئي‌ و آه‌ و ناله‌ به‌ حال‌خود، خودخوري‌ و دچار احساس‌ خود کوچک‌ بـيني‌ (که‌ البته‌ اکثر اوقات‌ زائيده‌ ذهن‌خودشان‌ اسـت‌) شوند، بـا اين‌ حال‌ به‌ راحتي‌ مـي‌توانند خودشان‌ را گول‌ بزنند وخرسند و خوش‌‌خيال‌ شوند. از آنجائي‌ که‌ ذاتـاً جاه‌‌طلب‌ و بلند‌پرواز هسـتند، گاهي‌اوقات‌ بـي‌ملاحظه‌ و خالي‌ از ظرافت‌ مـي‌شوند. آنهـا خواهـان‌ نظر لطف‌ و توجه‌ ديگران‌هسـتند. به‌ دليل‌ آنکه‌ گاهي‌ اوقات‌ بـي‌ثبـات‌ مـي‌شوند، نقطه‌ نظرات‌ خود را به‌ سرعت‌عوض‌ مـي‌کنند و در نتيجه‌ مدت‌ طولاني‌ سر يک‌ کار نمـي‌مانند. آنهـا مـي‌توانند به ‌راحتي‌ از راه‌ به‌ در شوند بنابراين‌ بـايد بـا اعتماد به‌ نفس‌ خوبـي‌ که‌ دارند مانع‌ اين‌موضوع‌ شوند.

از نظر جسماني‌ و در ظاهر متوسط محسوب‌ مـي‌شوند و در مقايسه‌ بـا بقيه‌ اعضاي ‌بدنشان‌ از پاهـائي‌ کوتـاه‌ برخوردارند. موهـايشان‌ معمولاً قهوه‌اي‌ رنگ‌، صورت‌‌هـايشان‌ گرد، رنگ‌ و روئي‌ پريده‌، پيشاني‌هـائي‌ برجسـته‌، چشماني‌ کوچک‌ و به‌ رنگ‌هـاي‌ آبـي‌ يا طوسي‌، بـيني‌‌هـائي‌ کوتـاه‌ شايد هم‌ سربـالا و دهـانشان‌ گوشتـالود هسـتند. گاهي‌ اوقات‌ مشاهده‌ شده‌ که‌ ناشيانه‌ و بدقواره‌ راه‌ مـي‌روند.خصوصیت متولدین تیر

خصوصیت متولدین مرداد از لحاظ عاطفی :

مرد متولد مرداد هـرگز يک خانواده پـر جمعيت بـه وجود نمـي آورد و چه بسيارنـد تعداد آنهايي کـه اصلا بچه اي نـدارد و يا حداکثر دو بچه دارنـد. او ممکن اسـت در ابتداي امر سعي کنـد بـا « توضيحات لازم » و « انـدکي » شدت عمل بـه بچه هايش ياد بدهد کـه در زنـدگي و مخصوصا در منزل چه رفتـاري بـايـد داشته بـاشنـد،‌اما اين کوچولوهاي بـاهوش خيلي زود رگ خواب پدر خود را بـه دسـت مـي آورنـد و پي مـي برنـد کـه چطور مـي توان از راه تعريف و تمجيـد و کمـي هم چاپلوسي بـه تمام خواسـته هاي خود جامه عمل بپوشاننـد و آزادي عمل پيـدا کننـد.

او در اجراي دسـتوراتي کـه صادر مـي کنـد،‌پافشاري مـي کنـد،‌ اما همـين قدر کـه جمله: « بله قربـان، شما راسـت مـي گوييـد و حق بـا شماسـت » را شنيـد، آرام مـي گيرد. بـه اين تـرتيب ملزم کردن بچه ها بـه رعايت انضبـاط کلا بـه عهده شما خواهد بود.

بچه ها ممکن اسـت در اوايل از خود خواهي و غرور پدرشان بـه عنوان وقار و متـانت ياد خواهنـد کرد. در مورد بچه ها يک چيز را هم حتما بـه خاطر داشته بـاشيـد و آن اين اسـت کـه بـه آن ها بيشتـر از او توجه نکنيـد و در غير اين صورت خود را براي مقابله بـا عکس العمل هاي وي آماده سازيـد.

قلب او از آيينه پاکتـر و عشق او از بلنـدتـرين کوه ها بـا شکوه تـر اسـت. اگر احتـرامـي را کـه مايل اسـت از شما ببينـد، سخاوتمنـدانه آن را جبران مـي کنـد. احتمال وفاداري او در دوران بعد از ازدواج خيلي بيشتـر از دوران نامزدي يا آشنايي اسـت دليلش اين اسـت کـه نزد متولد مرداد هم متکبر تـر و هم تنبل تـر از آن اسـت کـه بـه شکل زن هاي زيبـا بپـردازد.

مرد متولد مرداد همـيشه از آن واهمه دارد کـه نکنـد در کاري شکسـت بخورد و يا مورد سرزنش قرار بگيرد، و از نظر روانشناسي همـين تـرس يکي از علل اصلي زياده روي در فخر فروشي و نخوت اسـت.

از سوي ديگر زود متوجه مـي شويـد کـه وقتي بزرگ منشي او مورد تهديـد قرار بگيرد‌،از هيچ چيز هـراس نمـي کنـد و تقريبـا فقط در اين مورد اسـت کـه ما مـي بينيم آن قدرت و شجاعت بي ماننـدي کـه پيوسـته از آن دم مـي زنـد، صورت حقيقت پيـدا مـي کنـد و رخ مـي نمايـد.

بـه اين تـرتيب مـي توان چنين نتيجه گرفت کـه شما اگر بـه طور اسـتثنايي خودخواه و مغرور نيسـتيـد،‌ و اگر در اعماق روحتـان عقده هاي حقارت وجود نـدارد، و از زمره زناني هسـتنـد کـه مـي خوهيـد خانواده خود را بر محور عشق شوهـرتـان بگردانيـد،

بـه طور يقين هيچ کس را بـهتـر از يک مرد متولد مرداد پيـدا نخواهيـد کرد و بـاز بـه طور حتم هيچ کس هم بيش از او در مقابل نقطه ضعف خويش کـه نياز بـه شنيـدن تملق و چاپلوسي بـاشد، از خود ناتواني نشان نمـي دهد و اين خود براي شما امتياز بزرگي اسـت کـه تـا آخر زنـدگي مـي توانيـد از آن بـهـره برداري کنيـد.

خصوصیت متولدین مرداد| مرد مردادی

مرد متولد مرداد ماه، بي عشق نمـي توانـد زنـدگي کنـد و دل او از آئينه پاک تـر و روشن تـر اسـت اما خشم او هم توفاني و سهمگين خواهد بود.

مرد متولد مرداد يک دوسـت بسيار خوش مشرب، يک مدافع، يک پشتيبـان بسيار جدي و سر سخت و يک عاشق احساساتي مـي بـاشد. شما براي انـداختن او بـه دام عشق محتـاج بـه نصب تله هاي متعدد نيسـتنـد. او هـر چنـد وقت يک بـار آمادگي عاشق شدن را پيـدا مـي کنـد.

اگر در زنـدگي متولد برج اسد عشق وجود نـداشته بـاشد، بـه صورت متـاثر کننـده اي کنج عزلت اختيار مـي کنـد. براي او عملا دو راه بيشتـر وجود نـدارد. يا بـايـد مورد پـرسـتش واقع شود و يا بمـيرد. وقتي عشق بـه قلب چنين مردي قدم گذاشت، در جيب هايش بـاز مـي گردد. او شما را بـه بـهتـرين رسـتوران ها مـي برد، گرانتـرين عطرها و زيبـا تـرين گل ها را برايتـان مـي خرد.

همـيشه و همـيشه بـه خاطر داشته بـاشيـد کـه خشم او واقعا طوفاني و منهدم کننـده اسـت. حتي جزئي تـرين تحريک حسادت او نيز براي اينکـه بدانيـد آيا هنوز شما را دوسـت مـي دارد يا نه، ديوانگي محض اسـت. او اگر شما را دوسـت نـداشته بـاشد، آشکارا مـي گويـد و اصلا مايل نيسـت کـه مورد آزمايش قرار بگيرد.

اين امکان کاملا وجود دارد کـه او بدون توجه بـه موقعيت زمان و مکان مردي را کـه بـا شما گرم گرفته اسـت، چنان نقش بر زمـين کنـد کـه کارش بـه بيمارسـتـان بکشد. از قديم گفته انـد: « کسي دم شير را لگد نمـي کنـد.»

همـيشه آمادگي آن را داشته بـاشيـد کـه بتوانيـد هيجانات شديـد وي را آرام سازيـد و عظمتي را کـه بـه مشکلات و مسائل عادي و پيش پا افتـاده مـي دهد، درک کنيـد. در واقع بـايـد گفت کـه او بـه کسي کـه بتوانـد تعادلي در زنـدگي اش بـه وجود بياورد، نيازمنـد اسـت. اگر شما نتوانيـد اين نقش را بـه عهده بگيريـد و خوب اجرا کنيـد، آن وقت بـايـد دائما غريـدن ها و پنجه درافکنـدن هاي وي را تحمل کنيـد و اين حالتي اسـت کـه واقعا غير قابل تحمل مـي بـاشد.

بـا ازدواج بـا يک مرد متولد مرداد زنـدگي پـر مشغله اي پيـدا خواهيـد کرد. تقريبـا هـر شب يا بـايـد بـه مـيهماني برويـد و يا کسي را بـه منزل دعوت کنيـد. مدتي از وقتتـان را هم بدون شک صرف جر و بحث هاي کوچک روي پول هايي کـه خودش يا شما خرج کرده ايـد، و يا سرمايه گذاري در کاري کـه فکر مـي کرده اسـت منفعت خوبي خواهد داشت، مـي گردد.

مرد متولد برج اسد ( مرداد ) شمع روح مجلس و محافلي اسـت کـه در آن ها شرکت مـي کنـد،‌ اما دلقک نيسـت. بر خلاف آنچه در بدو امر بـه نظر مـي رسد، ثابت قدم و عقيـده مرد متولد مرداد نظير نـدارد. او در هـر لحظه خوب مـي دانـد کـه بـه دنبـال چه چيزي اسـت و اغلب هم آن را بـه دسـت مـي آورد و خوب هم مـي دانـد کـه چطور بـايـد آن را نگاه دارد.

اگر عشق بين شما و او حقيقي و عمـيق اسـت، احتمال اينکـه صادق و وفادار بـاشد خيلي زياد اسـت،‌ اما حتي در اين حالت نيز لااقل چشم هايش بـه دنبـال اين و آن خواهد بود و اين چيزي اسـت کـه فقط يک راه حل غير عملي دارد: چشم هايش را بـا چشم بنـد ببنـديـد. اين را هم بدانيـد کـه اگر بتوانيـد طرز رفتـار بـا او را بـه دسـت بياوريـد، اين بوالهوسي ها بـه هيچ وجه بـه صورتي در نخواهنـد آمد کـه بـه زنـدگي خانوادگي شما لطمه اي بزننـد.

آنچه در وجود مرد متولد مرداد پيـدا نمـي شود کينه، بدذاتي و شقاوت اسـت. او ممکن اسـت بـه طرز وحشتناکي خشمگين بشود، اما حتي در آن حالت نيز قلبش پاک بـاقي مـي مانـد. در ابتداي جواني علاقه زيادي بـه ورزش وشرکت در مسابقات از خود نشان مـي دهد، اما بعد ها کـه کمـي پير شد، تـرجيح مـي دهد کـه يک تماشاچي خوب در پاي تلويزيون بـاشد.

خصوصیت متولدین مرداد | کارهای ممنوعه در مقابل مرد مردادی

هـرگز سيگار نکشيـد و آدامس نجويـد.
در عادت هاي مختلف خود افراط نـداشته بـاشيـد.
از پـرحرفي در مورد خودتـان و دوسـتـانتـان و مرداني کـه وي مـي شناسد خودداري نماييـد زيرا او دوسـت دارد خودش در مرکز توجه بـاشد.
هـرگز حسادت يک مرد مرداد ماهي را تحريک نکنيـد و بـه صورت آشکار در حضور وي از مردان ديگر دلربـايي نکنيـد.
سلطه جويي يک مرد مرداد ماهي را بپذيريـد و وي را وادار نکنيـد کـه بـه مکان هايي برود يا کارهايي را بکنـد کـه هيچ اهمـيتي بـه آن ها نمـي دهد.
مردان مرداد ماهي از اينکـه در حضور جمع مورد بحث قرار بگيرنـد يا از آن ها انتقاد شود بـه شدت متنفر هسـتنـد.

خصوصیت متولدین مرداد| زن مردادی:

باهوش، گرم و جذاب، شيک پوش، بـا شخصيت،‌خواهان تجمل و زنـدگي لوکس، رياسـت طلب و فرمانـده، دوسـتدار تعريف و تمجيـد و کدبـانو اسـت. کمد لبـاس او معمولا مملو از لبـاس هاي شيک و مد روز اسـت و کمتـر اتفاق مـي افتد کـه در ماه چنـد بـار بـه سلماني نرود. او تشنه زنـدگي اشراف منشانه و پـرتجمل اسـت. جذابيت او بـه حدي اسـت کـه بـه سهولت در دل اطرافيان جا بـاز مـي کنـد و در دوسـتـان تـاثير بسيار مطلوب بـه جاي مـي گذارد.

مادري مهـربـان و صمـيمـي اسـت،‌ اما مـي کوشد کـه فرزنـدان خود را مسـتقل و داراي اعتماد بـه نفس بـار آورد. اگر کار خارج از خانه داشته بـاشد،‌ هـرگز وظايف مادري و همسري را فداي شغل و حرفه خود نمـي کنـد و هـر دو را تواما بـه نحو احسن انجام خواهد داد. او در امور عاطفي بسيار ثابت قدم و در روابط خود بـا جنس مخالف بسيار عاشق پيشه اسـت.

رفتـار زن متولد مرداد بـه طور طبيعي و عادي طوري اسـت کـه دوسـتـان و آشنايان وي تسلط و نفوذ او را بر خود پذيرا مـي کردنـد و هـر چه را کـه مـي گويـد از جان و دل قبول مـي کننـد چنانچه گويي او اصلا براي اين منظور متولد شده اسـت. اگر شما از زمره زناني هسـتيـد کـه نمـي توانيـد بـه يک چنين تسلطي گردن بنهيـد،‌ بـهتـر اسـت معاشرت خود را بـا او قطع کنيـد.

مردي کـه انتظار داشته بـاشد زن متولد مرداد شما فقط در پنجاه درصد موارد حرف هايتـان را قبول مـي کنـد،‌ خود را آدم خيلي خوش شانسي بدانيـد زيرا او در صورتي کـه خواسـته بـاشد خيلي مراعات حال شما را کرده بـاشد، خود را همسر و مساوي شما مـي دانـد، اما از سوي ديگر اين را هم بـايـد بدانيـد کـه زن متولد مرداد جواهـرناياب و گرانقيمتي اسـت کـه در هـر کوي و برزني پيـدا نمـي شود و براي بـه دسـت آوردن آن بـايـد قابليت هاي فراوان داشت.

از نظر شغلي زني کـه در ماه مرداد متولد شده بـاشد،‌ از هنرپيشگي سينما تـا جراحي قلب را مـي توانـد بـه خوبي انجام دهد، او در فرا گرفتن حرفها از اسـتعداد وسيعي برخوردار اسـت، شغل مورد علاقه اش معلمـي، اسـتـادي دانشگاه و مخصوصا روانکاوي اسـت، چون در اين شغل اخير بـا قابليت زيادي کـه در جلب اعتماد ديگران دارد، مـي توانـد موفقيت هاي زيادي کسب کنـد.

در نیمه شب بخوانیم:خصوصیات خاص متولدین فروردین

اگر بـه دنياي نويسنـدگي رو بياورد، شاعر مـي شود و اشعار بسيار خوبي مـي سرايـد زيرا از لطافت طبع و ظرافت ذوق برخوردار اسـت. اگر مـي خواهيـد بـا همسر متولد مرداد زنـدگي آرام و شيريني داشته بـاشيـد، هـرگز سعي نکنيـد بر او مسلط بشويـد و مخصوصا يادتـان بـاشد کـه حس خودخواهي او را هـرگز سرکوب نکنيـد و غرورش را جريحه دار نسازيـد.

جور در آمدن بـا يک چنين زني کار آساني نيسـت،‌ چه او از برخي جهات نيازمنـدي هاي ضد و نقيضي دارد. از طرفي خواهان تسلط و فرمانروايي اسـت، در عين حال بـا تمام وجودش مـي خوهد کـه شما يک مرد واقعي بـا تمام صفاتي کـه براي يک مرد تعيين کرده انـد، بـاشيـد و در ضمن فراموش نکنيـد کـه او يک زن اسـت و نياز بـه نوازش و شنيـدن تعريف و تمجيـد دارد. زن متولد برج اسد اگر شما را قدرتمنـداحساس کنـد،‌عاشقتـان نخواهد شد زيرا هـرگز دلش نمـي خواهد از موضع قدرت قدم بـه زير بگذارد.

زن متولد مرداد را بـه خاطر داشتن يک چنين غرور و نخوتي کـه گهگاه ظاهـر مـي گردد، نبـايـد سرزنش کرد. طبيعت و ذات او چنان اسـت کـه خود را والاتـر از ديگران مـي دانـد و عجيب آنکـه مردم هم کمتـر از اين حالت و رفتـار او رنجش خاطر پيـدا مـي کننـد، زيرا او بر غم داشتن يک چنين اخلاقي بيش از هـر زن ديگري در کارها و رفتـارش صمـيمـيت صداقت دارد و بـه طور حتم هيچ کس را نمـي توان يافت کـه بـه انـدازه اودر کمک بـه نيازمنـدان و درمانـدگان پيشقدم بـاشد و در مقابل کودکان نرمش هاي زنانه و مادرانه او خود بروز دهد،

اما نبـايـد توقع داشته بـاشيم کـه وي از پله هاي تخت رفيعي کـه بر بـالاي آن نشسـته اسـت، پايين بيايـد. اين تخت را طبيعت براي او ساخته اسـت، اما او از همان بـالا چنان رفتـار صمـيمانه و بزرگوارنه اي از خود نشان مـي دهد کـه اغلب مردم اسـتثنايي بودن موقعيت او را از جان و دل قبول مـي کننـد. او در عين حال کـه فوق العاده بـاهوش، قدرتمنـد و قابل اسـت، زني شوخ، بذله گو، رئوف و مهـربـان نيز مـي بـاشد.

خصوصیت زنان متولدین مرداد از لحاظ عاطفی

اولين قدمـي کـه شما بـه سوي دختـر متولد مرداد بر مـي داريـد، بـايـد همراه بـا هديه اي بـاشد. نوع اين هديه مهم نيسـت، همـين قدر کـه گران قيمت و شيک بـاشد و شما بـه هنگام تقديم آن لبـاس مرتب بـه تن داشته بـاشيـد و ظاهـرتـان از هـر نظر آراسـته بـاشد،‌ کفايت دارد. اسـتفاده از کلمات معمولي، عامـيانه و خودماني بدون شک ماننـد ديواري بين شما و او فاصله مـي انـدازد. بـهتـر اسـت همـيشه اين موضوع را بـه خاطر داشته بـاشيـد کـه بـا مقام شامخي سروکار داريـد.

بـه عنوان يک مادر، زن متولد برج اسد دنيايي عشق و محبت نثار کودکان خويش مـي سازد، بـا وجود اين، هـرگز نمـي توانـد خطاهاي ايشان را تحمل کنـد و اگر چنين شد، بـه شدت سخت گير مـي شود، در حالي کـه وقتي پاي خودش در مـيان اسـت، عکس العملي بـه کلي متفاوت نشان مـي دهد. عشق شديـد بـه بچه ها از يک سو و برخورداري از حس گذشت و بزرگواري از سوي ديگر موجب مـي شود کـه اگر بچه ها خلافي نسبت بـه شخص او مرتکب بشونـد

مادر متولد مرداد در حمايت و دفاع از کودکان خويش همتـا نـدارد و خدا بـه داد کسي برسد کـه موجبـات ناراحتي ايشان را فراهم بياورد و يا دربـاره آنها بد قضاوت کنـد. کودکان يک چنين زني خيلي مسـتقل بـار مـي آينـد زيرا اولا او مغرورتـر از آن اسـت کـه دائما بـه دنبـال بچه هايش راه برود و در ثاني طبيعتـا از مسـتقل بـار آمدن بچه ها و ايجاد اعتماد بـه نفس احساس رضايت خاطر مـي کنـد.

بسياري از مادران متولد مرداد در خارج از خانه کار مـي کننـد، ولي بچه هاي ايشان هـرگز بـا کمبود محبت و يا عدم مراقبت مواجه نمـي شونـد، زيرا خيلي بـه راحتي مـي توانـد برنامه اي براي وظايف حرفه اي و مادرانه خويش تنظيم کنـد و تـرتيبي بدهد کـه هـر دو وظيفه بـه نحو احسن انجام شونـد.

خصوصیت متولدین مرداد | کار هـاي ممنوعه در مقابل زنان مردادی:

از لبـاس هاي زن مرداد و شخصيت و خانه اش هـرگز انتقاد نکنيـد.
از بحث هاي مذهبي و پـرسيـدن سوال هايي کـه دربـاره خانواده اش اسـت خودداري نماييـد.
هـرگز سعي نـداشته بـاشيـد کـه بر وي مسلط شويـد.
عقايـد و ورزش هاي مورد علاقه و تـرجيحات خودتـان را در موضوعات مختلف بـه زنان مرداد ماهي تحمـيل نکنيـد.
بـا او دعوا نکنيـد.
زنان مرداد ماهي از طفره رفتن عصبـاني مـي شونـد بنابراين بـهتـر اسـت همـيشه بـا آن ها صادق بـاشيـد.

کلام آخر :

امـيـدواريم مطالب بـالا براي شما مفيـد بوده بـاشد و يک شناخت نسبي نسبت بـه خصوصيات متولدين مرداد ماه مرد و زن پيـدا کرده بـاشيـد. توجه داشته بـاشيـد کـه افراد داراي بعضي از اين خصوصيات هسـتنـد و بطور صد در صدي نيسـت اما بيشتـر اين خصوصيات شامل حالشان مـي شود.

منبع سایت: ژاویز

درباره‌ی تیم تحریریه نیمه شب

همچنین ببینید

چرا زنان در ایران به حقوق و دستمزد کم قانع می شوند؟

مشاهدات نشان می دهد که بخش خصوصی تمایل بیشتری برای استخدام زنان دارد و تعداد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *