خصوصیت منحصر به فرد و فال متولدین خرداد

شمايي که به سراغ اين مقاله آمده ايد احتمالا بـا يـک خرداد ماهي سر و کار داريد که مـي خواهيد ويژگي هـا و خصوصیت متولدین خرداد را بدانيد. اين يـک اتفاق طبـيعي اسـت که بخواهيم دربـاره خصوصيات افرادي که بـا آن هـا ارتبـاط داريم تحقيق کنيم. بـا دانسـتن ويژگي هـاي اخلاقي و رفتاري و… يـک فرد مـي توانيم ارتبـاط بهتري بـا آن شخص داشته بـاشيم و از ايجاد سوتفاهم جلوگيري کنيم. همچنين بـا دانسـتن اين اطلاعات مـي توانيم راحت تر بـا روحيات آن شخص کنار بـياييم. در اين مطلب از نيمه شب مجموعه اي از خصوصیت متولدین خرداد را براي شما عزيزان آماده کرده ايم، بـا ما همراه بـاشيد.

خصوصیت متولدین خرداد

در نیمه شب بخوانیم:خصوصیات خاص متولدین اردیبهشت

خصوصيت شخصيت خرداد ماه :

خرداد يعني کودک طبـيعت

نماد: دوپيـکر ، دوقلو

عنصر وجود: هوا

شعار: من فکر مـيـکنم

سنگ خوش يمن: زمّردکبود، عقيق

سيّاره: عطارد

فلّز وجود: جيوه

شخصيّت: راوي ، متفکر ، کنجکاو و بخشنده

فعّال و پيشگام

ارتبـاط برقرارکننده ايده آليسـت

رنگ محبوب: زرد و سبز

خصوصیت متولدین خرداد از لحاظ ويژگي مثبت و منفي

برج دوقلو و ماه خرداد يـکي سـت. در اين نماد مـي توان دو ماهي را ديد که در جهت مخالف هم حرکت مـي کنند. از خصوصيات متولدين خرداد بـايد به احساسي بودن بـيش از حد اشاره کرد. قلب مهربـان و رئوف بودن خرداد ماهي هـا زبـان زد اسـت. بـا اين حال آنهـا بخشندگان بزرگي هم هسـتند. جوزا نماد متولدين اين ماه اسـت. از خصوصيات خرداد ماهي هـا بـايد گفت آنهـا انعطاف پذير و همه فن حريف اند. خوش صحبت و بذله گو هسـتند. خلاق و سرزنده اند و همـيشه پر نشاط در محيط هـاي عمومـي ظاهر مـي شوند.

آنهـا عصبـي مـي شوند، نگران هسـتند. ظاهر بـين مـي بـاشند و به شدت دمدمـي مزاج اند. اين ويژگي هـا و بـي ثبـاتي در وجودشان اسـت که نماد دو پيـکر بـا جهت مخالف را نمادشان کرده اسـت. آنهـا ناقلا هسـتند و کنجکاو. آنهـا فضول هسـتند. اما اين بدان معني نيسـت که مدام به همـين منوال اند. آنهـا بزودي از هر کاري خسـته مـي شوند.

خصوصيت اخلاقي متولدين خرداد :

اهل تنّوع، واقعاْ بـاهوش، سريع الانتقال، متلّون المزاج، غير پايدار، عاشق کار‌هـاي فکري، کنجکاو، پرانرژي، داراي شخصيّت دوتايي، بـي ثبـات، دمدمـي مزاج، هرگز کار را تمام نمـي‌کند، عاشق مسافرت، معاشرتي، سر به هوا، زرنگ، قابل تطبـيق بـا هر محيط، پي به اسرار مـي‌برد، نا آرام، در جسـتجوي مطالب جديد، واقعاْ بـا سليقه، ماهر، داراي قدرت فکري زياد، آدم شناس، عاشق برنامه‌هـاي کوتاه مدت، منطقي، عاشق حرکت، متنفّر از تقلّب، عاشق کامپيوتر، از کار طولاني خسـته مـي‌شود، عاشق شطرنج، زود جوش، در يـک جا بند نمـي‌شود، نرم و غيرمسـتقيم حرف مـي‌زند، قابل انعطاف، عاشق مطالعه، عاشق جمع مردم، رنگارنگ، داراي قوّه تخيّل زياد، خوش سر و زبـان، ماجراجو و بـي ثبـات، شيـک پوش، غير حسود، گاهي شاد و گاهي غمگين، گاهي پر حرف و گاهي خاموش، نکته سنج، اهل هنر، خواهـان وفاداري، کم حرف، آب زير کاه، اهل معاشرت، رويائي، بـي قرار، اصلاْ رويش حساب نکنيد، مـيل ندارد کسي از کارش سر در بـيارد، بـا انصاف، بدقول، اهل زخم زبـان، گاهي لجبـاز، عاشق غذا‌هـاي تند.

خصوصیت متولدین خرداد | رازهـاي رفتاري

خردادي هـا به سمت افرادي فرهيخته جذب مـيشوند ؛ متولدين خردادماه از راه هـاي عجيب و پيش‌بـيني نشده، به دنبـال ارضاي خواسـته‌هـاي خود و دسـتيابـي به محبت هسـتند. آنهـا از داشتن دوسـتان متعدد و ارتبـاطات متفاوت به وجد مـي‌آيند.

براي راه يافتن به قلب آنهـا، بـايد سخت تلاش کنيد، چون آنهـا از دسـت و پنجه نرم کردن بـا هر چالشي لذت وافر مـيبرند ؛ آنهـا ذاتا به سمت افراد فرهيخته و صاحب نظر جذب مـيشوند.

آنهـا از گفت ‌و گوهـاي طولاني شب هنگام لذت مـيبرند. اگر مايليد ارتبـاطتان را بـا آنهـا حفظ کنيد، بـايد گاه و بـيگاه آنهـا را به حال خود رهـا کنيد و در حقيقت، آنهـا را از آزادي طبـيعي‌شان محروم نسازيد.

همـيشه چيزهـاي تازه و جديدي برايشان فراهم آوريد تا دچار يـکنواختي در يـک ارتبـاط نشوند، در غير اين صورت به محض کسل شدن از طرف مقابلشان دل زده مـيشوند و بـيدرنگ، آن ارتبـاط را قطع مـيـکنند.

زمانيـکه آنهـا بـا شما حرف مـيزنند، شنونده خوبـي برايشان بـاشيد؛ از پيروي از آداب قديمـي و کهنه دسـت بکشيد و در عوض بـا جريان نوين روز پيش برويد تا همـيشه در قلبشان جاي خاصي داشته بـاشيد.خصوصیت متولدین خرداد

 

در نیمه شب بخوانیم:فال سلامتی

از ديگر خصوصيت متولدين خرداد مي توان احساسات و رابطه عاطفي را برسي کرد.

خصوصیت متولدین خرداد از لحاظ رابطه عاطفي

در خصوصيات و ويژگي هـاي مـتـولدين‌ خـرداد ماه‌ بـايد گفت ممکـن‌ اسـت‌ از نظر عاطفي‌ و عاشقانه عمـيقا درگير يـک عشق شوند.

دو شخصيت متفاوت يا دوقطبـي بودن سـتاره بخت شان آنهـا را دمدمـي مزاج کرده اسـت.

بصورتي که در يـک آن ممکن اسـت عاشق شوند و در يـک لحظه خط بطلان بر تمام نوشته هـاي عاشقانه و داسـتان هـايش بکشند.

او رمانتيـک اسـت و به عشق احترام مـي گذارد. اما همـين فرد در يـک لحظه رنگ عوض کرده و عشق را چيزي خيالي و به دور از ارزش خطاب مـي کند.

عشق را بـا عقل تجريه و تحليل مـي کنند. و گاهي جدي مـي گيرند . گاهي هم اصلا توجهي به احساس طرف مقابل ندارند.

اگر عشق شان هر روز برايشان تازه شود در آن پايدار هسـتند ولي به محض ديدن يـکنواختي سريع مسير خود را عوض مـي کنند.

دوري مـي کنند تا مبـادا رنج و دردي از آن تحمل کنند.

خصوصیت مرد متولدین خرداد:

بـا ذوق، هنر دوسـت، غير حسود و کمـي بدقول، براي فرزندان پدري نرم و مهربـان، در زناشوئي و معاشرت بـا زن اهل تنوع و ماجرا، خوش صحبت اسـت، علاقه دارد که مرموز جلوه کند، گاهي اهل زخم زبـان، کنايه و آزار اسـت. از شنيدن انتقاد از رفتار عاشقانه اش بـيزار اسـت. متولدين اين ماه اغلب داراي قدي متوسط بوده، خوشرو خوش زبـان و صادق هسـتند. اينان اغلب افرادي صبور و کاردان هسـتند. عيب ديگران را مـي‎پوشانند و از افراد حسود و برخواه دلتنگ مـي‎شوند. معمولاً به ياد خدا هسـتند و از پدر و مادر خير و نفع مـي‎برند. اينان اغلب در سينه، پشت يا چهره نشاني دارند که برايشان نيـک اسـت و آنان را نزد ديگران عزيز مـي کند.

همانطور که در بـالا اشاره شد، مرد متولد خرداد علاقه دارد که مرموز جلوه کند و چندگانگي خلقي و روحي او نيز ناشي از همـين رمز و راز اسـت. گاه عاشق اسـت و براي زني مـي مـيرد ولي به او اخم مـيـکند، گاه از کسي قلبـا نفرت دارد ولي از روي سياسـت و مصلحت بـا او چنان گرم مـيگيرد که گويي ديگر هيچ کس رابه اندازه او در دنيا دوسـت نمـي دارد . کساني که بـا او سر و کار دارند، همـيشه گيج و سر در گم هسـتند که مـيل بـاطني و عقايد پنهـاني او از چه قرار اسـت. از اين گذشته، مرد متولد خرداد مـيل ندارد که هيچ کس حتي همسرش و يا نزديـک ترين دوسـتش به خلوت دل او و ضمـير مخفي او راه يابد.

او راز دروني اش رابـا هيچ کس در بـين نمـيگذارد و کسي رابه صندوقچه اسرار دل خود محروم نمـيـکند و اگر شما همسر چنين مردي هسـتيد، بهتر اسـت که براي گشودن اين صندوق اسرار پافشاري واصرار نکنيد و وي را به حال خود بگذاريد.

عموماً از راه تجارت يا کشاورزي، پول خوبـي به دسـت مـي‎آورند. برخي سفر‌هـاي طولاني در طالع دارند که از آن سود خواهند برد. عموماً از مادراني خوب متولد مـي‎شوند. روزي حلال نصيبشان مـي‎شود. اينان عموماً طبعي سرد و‌تر دارند. حدود دوازده سالگي بـا خطري مواجه مـي‎شوند. اغلب در سن چهل سالگي به رفاه مـي‎رسند. روز‌هـاي يـکشنبه و پنجشنبه، براي آنان خوش يمن اسـت. در طالع اغلب اينان دو زن ديده مـي‎شود که از آن‌هـا خير و نفع مـي‎برند.

مرد متولد خرداد قبل از هر چيز انتظار دارد که همسرش از نظر روحي پشتيبـان او بـاشد و اگر زني توانسـت به اين سئوال پاسخ مثبت دهد، خيلي زود مـيتواند وي را تحت نفوذ خود بگيرد، علي الخصوص که او به هيچ عنوان خودخواه نيسـت. اگر بتوانيد هوش و ذکاوت خودرا در قالب زنانه به وي عرضه کنيد، بر خلاف مردهـاي ديگر که از زن خيلي بـاهوش خوششان نمـي‌آيد، از شما اسـتقبـال مـي‌کند و احترام بـيشتري برايتان قائل خواهد شد و همـين موجب نزديـکي بـيشتر شما و او خواهد شد. مشهور اسـت که متولد اين ماه دوسـتان قديم رابه خاطر دوسـتان جديد فراموش مـي‌کند، اما بدانيد که او اينکار رابه اين علت انجام نمـيدهد که قلب ندارد و قدر دوسـتي را نمـي شناسد.خصوصیت متولدین خرداد

 

خصوصیت زن متولدین خرداد:

زني بـا چند شخصيت گوناگون، بـا قوه تخيل بـالا، خوش سر و زبـان و بـا سليقه، ماجرا دوسـت و بـي ثبـات، خيلي بـيش از اينکه طالب عصبـانيت شما بـاشد به شفقت شما نياز دارد. عاشق تغيير و تحول اسـت. مادري اسـت شاد و خندان و بچه هـايش مانند خودش خود مختارند و روي پاي خود مـي‌ايسـتند. متولدين زن اين ماه عموماً سفيد و سرخرو و خوش قد و بـالا و شوهر دوسـت مـي ‎بـاشند. اينان مهربـان چرب زبـان، گاهي خودخور و زودرنج مـي‎بـاشند. اين زنان اغلب نيـک انديش بوده و به دوسـتان و خويشان نيـکي مـي کنند. از حرافي و شوخيي هـاي بـي مورد پرهيز مـيي کنند و بـيشتر طالب ارتبـاط بـا افراد دانا و فهيم مـي بـاشند.

سن و سال در رفتار و کردار زني که در اين ماه متولد شده بـاشد، تاثير به سزايي دارد زيرا تا زماني که دوران شبـاب را پشت سر نگذاشته اسـت، روياهـاي عاشقانه تنهـا انديشه هـايي هسـتند که در سرش وجود دارد. در اين دوره او به مـيزان فوق العاده زيادي دم دمـي مزاج و بـي ثبـات اسـت. او يـک روز به خاطر نحوه تبسم، تن صدا ويا حتي طرز راه رفتنتان به دنبـالتان مـي آيد و بعد در عرض بـيسـت و چهـار ساعت آنچنان از شما روگردان مـي شود که از موهـاي سرتان تا جوراب پايتان را مورد انتقاد قرار مـي دهد و اين کار را آنچنان تند و کنايه آمـيز انجام مـي دهد که شما احتمالا براي التيام جراحات قلبتان مجبور مـي شويد دسـت به دامان روانکاو بزنيد، اما يادتان بـاشد که تا اينجا لااقل صاحب دو دوسـت دختر هسـتيد و احتمالا تعداد ديگرن هم هسـتند که هنوز از آن هـا خبري نداريد.
اين زنان اغلب از درد شکم رنج مـي برند که علت آن معمولاً از سردي و خشکي اسـت. مصرف کوبـيده سنبل خطايي همراه بـا زيره و قرنفل، در ناشتا به اندازه يـک قاشق چاپخوري، براي آنان مفيد مـي ‎بـاشد. اغلب اين افراد خال يا نشاني بر سينه دارند، که نشان از اقبـال آنهـاسـت. اينان در اوايل زندگي رنج بسيار مـي بـينند، اما عاقبت به خير مـي شوند. بـايد غيبت را ترک کنند و از خدا غافل نشوند. زيرا اغلب از دسـت و زبـان خودشان در رنج و عذاب هسـتند. متولدين زن اين ماه مسافرت زيادي بـا فرزندان خود خواهند داشت. لبـاس ‎هـاي آبـي و همچنين انگشتر الوان و انگشتر زمرد براي اين زنان مناسب خواهد بود.

دختري که در برج جوزا تولد يافته بـاشد، شديدا مايل اسـت که کسي را واقعا و از صمـيم قلب دوسـت بدارد، اما همـيشه اين احساس خود را کتمان مـي کند، او واقعا بچه دوسـت اسـت ولي اين حقيقت را از شوهر خود پوشيده نگاه مـي دارد. او قبل از ازدواج در هر مردي چيزي جالب دوسـت داشتني مـي يابد، اما پيوسـته در جسـتجوي کسي اسـت که واجد تمام شرايط و خصائص لازم براي خوشبخت کردن يـک زن بـاشد، او به دنبـال يـک مرد کامل اسـت.

شما او را يار و همدم بسيار خوبـي مـيابـيد. دختري که طبـيعت برج دو پيـکر را براي تولدش انتخاب کرده بـاشد، حاضر اسـت بـا شما از مـيدان ورزش تا سالن سينما و کتابخانه بـيايد. او در مـيدان ورزش به همان اندازه از خود هيجان و علاقه مندي نشان مـي دهد که در يـک مهماني رقص قوه تفکر بـاشکوهش وقتي کاملا آشکار مـي شود که موضوعي حس کنجکاوي او را تحريـک کند. اين خصيصه موجب مـي گردد که بـا زيرکي و قدرت تمام به جسـت و جوي آنچه که در مغز شما مـي گذرد، بپردازد و براي حصول به اين هدف برخي از افکار خويش را برايتان بـازگو مـي کند. تا زماني که شما از او ثبـات قدم نخواهيد، زن بـي نظيري اسـت.

 

در نیمه شب بخوانیم:خصوصیات خاص متولدین فروردین

فال متولدين خرداد:

شما به قدري باهوش و جذاب هستيد كه به آساني مي‌توانيد از خود بي‌خود شده و شخص ديگري را بسيار زياد تحت فشار قرار دهيد. اشخاص ديگر در حاليكه نسبت به آنچه كه ظاهر مي‌شود شما را بسيار غافلگير مي‌كنند، به اندازه شما آسان‌گير نيستند. تا زماني كه اين انرژي فرو نخوابيده، سعي نكنيد از احساساتي كه شما را تحريك مي‌كنند كناره‌گيري كنيد.

کلام آخر:

خرداد ماهي هـا آدم هـاي گرم مزاجي هسـتن که شما از صحبت کردن بـا آنهـا لذت مـي بريد. امـيدواريم مطالب بـالا براي شما مفيد بوده بـاشد و اطلاعات خوبـي از آن دريافت کرده بـاشيد. فراموش نکنيد که اين ويژگي هـا حتمـي نيسـت و ممکن اسـت فرد چندتا از اين خصوصيات را داشته بـاشد و اين به محيط و فرهنگي که در آن بزرگ شده اسـت بـيشتر مربوط اسـت.

منبع سایت:ژابیز و آلامتو

درباره‌ی تیم تحریریه نیمه شب

همچنین ببینید

چرا زنان در ایران به حقوق و دستمزد کم قانع می شوند؟

مشاهدات نشان می دهد که بخش خصوصی تمایل بیشتری برای استخدام زنان دارد و تعداد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *