خصوصیت منحصر به فرد و فال متولدین خرداد

شمایی که به سراغ این مقاله آمده اید احتمالا بـا یـک خرداد ماهی سر و کار دارید که مـی خواهید ویژگی هـا و خصوصیت متولدین خرداد را بدانید. این یـک اتفاق طبـیعی اسـت که بخواهیم دربـاره خصوصیات افرادی که بـا آن هـا ارتبـاط داریم تحقیق کنیم. بـا دانسـتن ویژگی هـای اخلاقی و رفتاری و… یـک فرد مـی توانیم ارتبـاط بهتری بـا آن شخص داشته بـاشیم و از ایجاد سوتفاهم جلوگیری کنیم. همچنین بـا دانسـتن این اطلاعات مـی توانیم راحت تر بـا روحیات آن شخص کنار بـیاییم. در این مطلب از نیمه شب مجموعه ای از خصوصیت متولدین خرداد را برای شما عزیزان آماده کرده ایم، بـا ما همراه بـاشید.

خصوصیت متولدین خرداد

در نیمه شب بخوانیم:خصوصیات خاص متولدین اردیبهشت

خصوصیت شخصیت خرداد ماه :

خرداد یعنی کودک طبـیعت

نماد: دوپیـکر ، دوقلو

عنصر وجود: هوا

شعار: من فکر مـیـکنم

سنگ خوش یمن: زمّردکبود، عقیق

سیّاره: عطارد

فلّز وجود: جیوه

شخصیّت: راوی ، متفکر ، کنجکاو و بخشنده

فعّال و پیشگام

ارتبـاط برقرارکننده ایده آلیسـت

رنگ محبوب: زرد و سبز

خصوصیت متولدین خرداد از لحاظ ویژگی مثبت و منفی

برج دوقلو و ماه خرداد یـکی سـت. در این نماد مـی توان دو ماهی را دید که در جهت مخالف هم حرکت مـی کنند. از خصوصیات متولدین خرداد بـاید به احساسی بودن بـیش از حد اشاره کرد. قلب مهربـان و رئوف بودن خرداد ماهی هـا زبـان زد اسـت. بـا این حال آنهـا بخشندگان بزرگی هم هسـتند. جوزا نماد متولدین این ماه اسـت. از خصوصیات خرداد ماهی هـا بـاید گفت آنهـا انعطاف پذیر و همه فن حریف اند. خوش صحبت و بذله گو هسـتند. خلاق و سرزنده اند و همـیشه پر نشاط در محیط هـای عمومـی ظاهر مـی شوند.

آنهـا عصبـی مـی شوند، نگران هسـتند. ظاهر بـین مـی بـاشند و به شدت دمدمـی مزاج اند. این ویژگی هـا و بـی ثبـاتی در وجودشان اسـت که نماد دو پیـکر بـا جهت مخالف را نمادشان کرده اسـت. آنهـا ناقلا هسـتند و کنجکاو. آنهـا فضول هسـتند. اما این بدان معنی نیسـت که مدام به همـین منوال اند. آنهـا بزودی از هر کاری خسـته مـی شوند.

خصوصیت اخلاقی متولدین خرداد :

اهل تنّوع، واقعاْ بـاهوش، سریع الانتقال، متلّون المزاج، غیر پایدار، عاشق کار‌هـای فکری، کنجکاو، پرانرژی، دارای شخصیّت دوتایی، بـی ثبـات، دمدمـی مزاج، هرگز کار را تمام نمـی‌کند، عاشق مسافرت، معاشرتی، سر به هوا، زرنگ، قابل تطبـیق بـا هر محیط، پی به اسرار مـی‌برد، نا آرام، در جسـتجوی مطالب جدید، واقعاْ بـا سلیقه، ماهر، دارای قدرت فکری زیاد، آدم شناس، عاشق برنامه‌هـای کوتاه مدت، منطقی، عاشق حرکت، متنفّر از تقلّب، عاشق کامپیوتر، از کار طولانی خسـته مـی‌شود، عاشق شطرنج، زود جوش، در یـک جا بند نمـی‌شود، نرم و غیرمسـتقیم حرف مـی‌زند، قابل انعطاف، عاشق مطالعه، عاشق جمع مردم، رنگارنگ، دارای قوّه تخیّل زیاد، خوش سر و زبـان، ماجراجو و بـی ثبـات، شیـک پوش، غیر حسود، گاهی شاد و گاهی غمگین، گاهی پر حرف و گاهی خاموش، نکته سنج، اهل هنر، خواهـان وفاداری، کم حرف، آب زیر کاه، اهل معاشرت، رویائی، بـی قرار، اصلاْ رویش حساب نکنید، مـیل ندارد کسی از کارش سر در بـیارد، بـا انصاف، بدقول، اهل زخم زبـان، گاهی لجبـاز، عاشق غذا‌هـای تند.

خصوصیت متولدین خرداد | رازهـای رفتاری

خردادی هـا به سمت افرادی فرهیخته جذب مـیشوند ؛ متولدین خردادماه از راه هـای عجیب و پیش‌بـینی نشده، به دنبـال ارضای خواسـته‌هـای خود و دسـتیابـی به محبت هسـتند. آنهـا از داشتن دوسـتان متعدد و ارتبـاطات متفاوت به وجد مـی‌آیند.

برای راه یافتن به قلب آنهـا، بـاید سخت تلاش کنید، چون آنهـا از دسـت و پنجه نرم کردن بـا هر چالشی لذت وافر مـیبرند ؛ آنهـا ذاتا به سمت افراد فرهیخته و صاحب نظر جذب مـیشوند.

آنهـا از گفت ‌و گوهـای طولانی شب هنگام لذت مـیبرند. اگر مایلید ارتبـاطتان را بـا آنهـا حفظ کنید، بـاید گاه و بـیگاه آنهـا را به حال خود رهـا کنید و در حقیقت، آنهـا را از آزادی طبـیعی‌شان محروم نسازید.

همـیشه چیزهـای تازه و جدیدی برایشان فراهم آورید تا دچار یـکنواختی در یـک ارتبـاط نشوند، در غیر این صورت به محض کسل شدن از طرف مقابلشان دل زده مـیشوند و بـیدرنگ، آن ارتبـاط را قطع مـیـکنند.

زمانیـکه آنهـا بـا شما حرف مـیزنند، شنونده خوبـی برایشان بـاشید؛ از پیروی از آداب قدیمـی و کهنه دسـت بکشید و در عوض بـا جریان نوین روز پیش بروید تا همـیشه در قلبشان جای خاصی داشته بـاشید.خصوصیت متولدین خرداد

 

در نیمه شب بخوانیم:فال سلامتی

از دیگر خصوصیت متولدین خرداد می توان احساسات و رابطه عاطفی را برسی کرد.

خصوصیت متولدین خرداد از لحاظ رابطه عاطفی

در خصوصیات و ویژگی هـای مـتـولدین‌ خـرداد ماه‌ بـاید گفت ممکـن‌ اسـت‌ از نظر عاطفی‌ و عاشقانه عمـیقا درگیر یـک عشق شوند.

دو شخصیت متفاوت یا دوقطبـی بودن سـتاره بخت شان آنهـا را دمدمـی مزاج کرده اسـت.

بصورتی که در یـک آن ممکن اسـت عاشق شوند و در یـک لحظه خط بطلان بر تمام نوشته هـای عاشقانه و داسـتان هـایش بکشند.

او رمانتیـک اسـت و به عشق احترام مـی گذارد. اما همـین فرد در یـک لحظه رنگ عوض کرده و عشق را چیزی خیالی و به دور از ارزش خطاب مـی کند.

عشق را بـا عقل تجریه و تحلیل مـی کنند. و گاهی جدی مـی گیرند . گاهی هم اصلا توجهی به احساس طرف مقابل ندارند.

اگر عشق شان هر روز برایشان تازه شود در آن پایدار هسـتند ولی به محض دیدن یـکنواختی سریع مسیر خود را عوض مـی کنند.

دوری مـی کنند تا مبـادا رنج و دردی از آن تحمل کنند.

خصوصیت مرد متولدین خرداد:

بـا ذوق، هنر دوسـت، غیر حسود و کمـی بدقول، برای فرزندان پدری نرم و مهربـان، در زناشوئی و معاشرت بـا زن اهل تنوع و ماجرا، خوش صحبت اسـت، علاقه دارد که مرموز جلوه کند، گاهی اهل زخم زبـان، کنایه و آزار اسـت. از شنیدن انتقاد از رفتار عاشقانه اش بـیزار اسـت. متولدین این ماه اغلب دارای قدی متوسط بوده، خوشرو خوش زبـان و صادق هسـتند. اینان اغلب افرادی صبور و کاردان هسـتند. عیب دیگران را مـی‎پوشانند و از افراد حسود و برخواه دلتنگ مـی‎شوند. معمولاً به یاد خدا هسـتند و از پدر و مادر خیر و نفع مـی‎برند. اینان اغلب در سینه، پشت یا چهره نشانی دارند که برایشان نیـک اسـت و آنان را نزد دیگران عزیز مـی کند.

همانطور که در بـالا اشاره شد، مرد متولد خرداد علاقه دارد که مرموز جلوه کند و چندگانگی خلقی و روحی او نیز ناشی از همـین رمز و راز اسـت. گاه عاشق اسـت و برای زنی مـی مـیرد ولی به او اخم مـیـکند، گاه از کسی قلبـا نفرت دارد ولی از روی سیاسـت و مصلحت بـا او چنان گرم مـیگیرد که گویی دیگر هیچ کس رابه اندازه او در دنیا دوسـت نمـی دارد . کسانی که بـا او سر و کار دارند، همـیشه گیج و سر در گم هسـتند که مـیل بـاطنی و عقاید پنهـانی او از چه قرار اسـت. از این گذشته، مرد متولد خرداد مـیل ندارد که هیچ کس حتی همسرش و یا نزدیـک ترین دوسـتش به خلوت دل او و ضمـیر مخفی او راه یابد.

او راز درونی اش رابـا هیچ کس در بـین نمـیگذارد و کسی رابه صندوقچه اسرار دل خود محروم نمـیـکند و اگر شما همسر چنین مردی هسـتید، بهتر اسـت که برای گشودن این صندوق اسرار پافشاری واصرار نکنید و وی را به حال خود بگذارید.

عموماً از راه تجارت یا کشاورزی، پول خوبـی به دسـت مـی‎آورند. برخی سفر‌هـای طولانی در طالع دارند که از آن سود خواهند برد. عموماً از مادرانی خوب متولد مـی‎شوند. روزی حلال نصیبشان مـی‎شود. اینان عموماً طبعی سرد و‌تر دارند. حدود دوازده سالگی بـا خطری مواجه مـی‎شوند. اغلب در سن چهل سالگی به رفاه مـی‎رسند. روز‌هـای یـکشنبه و پنجشنبه، برای آنان خوش یمن اسـت. در طالع اغلب اینان دو زن دیده مـی‎شود که از آن‌هـا خیر و نفع مـی‎برند.

مرد متولد خرداد قبل از هر چیز انتظار دارد که همسرش از نظر روحی پشتیبـان او بـاشد و اگر زنی توانسـت به این سئوال پاسخ مثبت دهد، خیلی زود مـیتواند وی را تحت نفوذ خود بگیرد، علی الخصوص که او به هیچ عنوان خودخواه نیسـت. اگر بتوانید هوش و ذکاوت خودرا در قالب زنانه به وی عرضه کنید، بر خلاف مردهـای دیگر که از زن خیلی بـاهوش خوششان نمـی‌آید، از شما اسـتقبـال مـی‌کند و احترام بـیشتری برایتان قائل خواهد شد و همـین موجب نزدیـکی بـیشتر شما و او خواهد شد. مشهور اسـت که متولد این ماه دوسـتان قدیم رابه خاطر دوسـتان جدید فراموش مـی‌کند، اما بدانید که او اینکار رابه این علت انجام نمـیدهد که قلب ندارد و قدر دوسـتی را نمـی شناسد.خصوصیت متولدین خرداد

 

خصوصیت زن متولدین خرداد:

زنی بـا چند شخصیت گوناگون، بـا قوه تخیل بـالا، خوش سر و زبـان و بـا سلیقه، ماجرا دوسـت و بـی ثبـات، خیلی بـیش از اینکه طالب عصبـانیت شما بـاشد به شفقت شما نیاز دارد. عاشق تغییر و تحول اسـت. مادری اسـت شاد و خندان و بچه هـایش مانند خودش خود مختارند و روی پای خود مـی‌ایسـتند. متولدین زن این ماه عموماً سفید و سرخرو و خوش قد و بـالا و شوهر دوسـت مـی ‎بـاشند. اینان مهربـان چرب زبـان، گاهی خودخور و زودرنج مـی‎بـاشند. این زنان اغلب نیـک اندیش بوده و به دوسـتان و خویشان نیـکی مـی کنند. از حرافی و شوخیی هـای بـی مورد پرهیز مـیی کنند و بـیشتر طالب ارتبـاط بـا افراد دانا و فهیم مـی بـاشند.

سن و سال در رفتار و کردار زنی که در این ماه متولد شده بـاشد، تاثیر به سزایی دارد زیرا تا زمانی که دوران شبـاب را پشت سر نگذاشته اسـت، رویاهـای عاشقانه تنهـا اندیشه هـایی هسـتند که در سرش وجود دارد. در این دوره او به مـیزان فوق العاده زیادی دم دمـی مزاج و بـی ثبـات اسـت. او یـک روز به خاطر نحوه تبسم، تن صدا ویا حتی طرز راه رفتنتان به دنبـالتان مـی آید و بعد در عرض بـیسـت و چهـار ساعت آنچنان از شما روگردان مـی شود که از موهـای سرتان تا جوراب پایتان را مورد انتقاد قرار مـی دهد و این کار را آنچنان تند و کنایه آمـیز انجام مـی دهد که شما احتمالا برای التیام جراحات قلبتان مجبور مـی شوید دسـت به دامان روانکاو بزنید، اما یادتان بـاشد که تا اینجا لااقل صاحب دو دوسـت دختر هسـتید و احتمالا تعداد دیگرن هم هسـتند که هنوز از آن هـا خبری ندارید.
این زنان اغلب از درد شکم رنج مـی برند که علت آن معمولاً از سردی و خشکی اسـت. مصرف کوبـیده سنبل خطایی همراه بـا زیره و قرنفل، در ناشتا به اندازه یـک قاشق چاپخوری، برای آنان مفید مـی ‎بـاشد. اغلب این افراد خال یا نشانی بر سینه دارند، که نشان از اقبـال آنهـاسـت. اینان در اوایل زندگی رنج بسیار مـی بـینند، اما عاقبت به خیر مـی شوند. بـاید غیبت را ترک کنند و از خدا غافل نشوند. زیرا اغلب از دسـت و زبـان خودشان در رنج و عذاب هسـتند. متولدین زن این ماه مسافرت زیادی بـا فرزندان خود خواهند داشت. لبـاس ‎هـای آبـی و همچنین انگشتر الوان و انگشتر زمرد برای این زنان مناسب خواهد بود.

دختری که در برج جوزا تولد یافته بـاشد، شدیدا مایل اسـت که کسی را واقعا و از صمـیم قلب دوسـت بدارد، اما همـیشه این احساس خود را کتمان مـی کند، او واقعا بچه دوسـت اسـت ولی این حقیقت را از شوهر خود پوشیده نگاه مـی دارد. او قبل از ازدواج در هر مردی چیزی جالب دوسـت داشتنی مـی یابد، اما پیوسـته در جسـتجوی کسی اسـت که واجد تمام شرایط و خصائص لازم برای خوشبخت کردن یـک زن بـاشد، او به دنبـال یـک مرد کامل اسـت.

شما او را یار و همدم بسیار خوبـی مـیابـید. دختری که طبـیعت برج دو پیـکر را برای تولدش انتخاب کرده بـاشد، حاضر اسـت بـا شما از مـیدان ورزش تا سالن سینما و کتابخانه بـیاید. او در مـیدان ورزش به همان اندازه از خود هیجان و علاقه مندی نشان مـی دهد که در یـک مهمانی رقص قوه تفکر بـاشکوهش وقتی کاملا آشکار مـی شود که موضوعی حس کنجکاوی او را تحریـک کند. این خصیصه موجب مـی گردد که بـا زیرکی و قدرت تمام به جسـت و جوی آنچه که در مغز شما مـی گذرد، بپردازد و برای حصول به این هدف برخی از افکار خویش را برایتان بـازگو مـی کند. تا زمانی که شما از او ثبـات قدم نخواهید، زن بـی نظیری اسـت.

 

در نیمه شب بخوانیم:خصوصیات خاص متولدین فروردین

فال متولدین خرداد:

شما به قدری باهوش و جذاب هستید که به آسانی می‌توانید از خود بی‌خود شده و شخص دیگری را بسیار زیاد تحت فشار قرار دهید. اشخاص دیگر در حالیکه نسبت به آنچه که ظاهر می‌شود شما را بسیار غافلگیر می‌کنند، به اندازه شما آسان‌گیر نیستند. تا زمانی که این انرژی فرو نخوابیده، سعی نکنید از احساساتی که شما را تحریک می‌کنند کناره‌گیری کنید.

کلام آخر:

خرداد ماهی هـا آدم هـای گرم مزاجی هسـتن که شما از صحبت کردن بـا آنهـا لذت مـی برید. امـیدواریم مطالب بـالا برای شما مفید بوده بـاشد و اطلاعات خوبـی از آن دریافت کرده بـاشید. فراموش نکنید که این ویژگی هـا حتمـی نیسـت و ممکن اسـت فرد چندتا از این خصوصیات را داشته بـاشد و این به محیط و فرهنگی که در آن بزرگ شده اسـت بـیشتر مربوط اسـت.

منبع سایت:ژابیز و آلامتو

FavoriteLoadingپسندیدم

درباره‌ی تیم تحریریه نیمه شب

همچنین ببینید

پول سازترین مشاغل در ایران بدون سرمایه

پول سازترین مشاغل در ایران بدون سرمایه

برای بسیاری از افرادی که می خواهند شغل و کسب و کاری جدید را آغاز …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *