اسامی کامل دختر و پسر شمالی – گیلکی (مازنی)

امروز در این مقاله از وبسایت نیمه شب با مجموعه جدیدی از اسامی همراه شما هستیم تحت عنوان مجموعه اسامی کامل دختر و پسر شمالی – گیلکی (مازنی) که با توجه به سلیقه، فرهنگ و اعتقادات هر خانواده، اسم انتخابی آن ها متفاوت است. در واقع یکی از بهترین انتخاب هایی که می توانید داشته باشید انتخاب اسمی شمالی است. با انتخاب اسم شمالی علاوه بر اینکه یکی از اسامی زیبا را انتخاب کرده اید، یک از اسامی خاصی را نیز انتخاب کرده اید که در دیگر مکان های کشور کمتر شنیده شده است. در حقیقت با انتخاب اسم شمالی یک تیر و دو نشان زده اید هم اسمی را انتخاب کرده اید که زیباست و هم به خوبی در یادها می ماند.

اسامی کامل دختر و پسر شمالی - گیلکی (مازنی)

اسامی کامل دختر و پسر شمالی – گیلکی (مازنی)

 

نامهای پسرانه گیلکی

 

اسم پسر گیلکی با الف

آبچین
معنی: کاغذهای شفاف و بسیار نازک رنگی

آذرولاش
معنی: عارف آتشین، ششمین پادشاه سلسله‌ی آل قارن

آرنگ
معنی: نام کوهی در اشکورات

ارغش (ارگاش)
معنی: اسم تاریخی از شاهان باستانی گیلان

اسفار
معنی: اسم پسر شیرویه و یکی از رهبران نظامی دیلمی است

 

اسوار

معنی: معادل اسفار

اشاکید
معنی: اسم تاریخی از شاهان باستانی

اشتاد
معنی: نام فرشته‌ای در دین زردشت و بیست و ششمین روز از هر ماه خورشیدی

افرا
معنی: از درختان جنگل‌های شمال ایران (در حال حاضر فقط به عنوان اسم دختر مورد تایید ثبت احوال است)

افراشته
معنی: شاعر معروف گیلکی‌سرا

آلندا
معنی: اسم تاریخی شاهان باستانی

آموج
معنی: آموخته، خوگرفته

امینا
معنی: برگرفته از امین (با تلفظ رایج در قدیم)

امینای
معنی: نام یکی از شاعران گیلانی، امینای رودسری

انوز
معنی: اسم تاریخی فرمان‌روایان گیلان

اُوجا
معنی: از درختان کنایه از بسیار بلند قامت؛ همچنین جواب و پاسخ

اوخان
معنی: پژواک، انعکاس صدا

آهین
معنی: آهن

ایاز
معنی: شبنم، نسیم مرطوب و خنک

ایجگره
معنی: فریاد

ایلشام
معنی: اسم تاریخی سرداران گیلانی

اسم پسر گیلکی با ب

بازان
معنی: باز + آن = با آن؛ اسم تاریخی سرداران گیلانی

باو
معنی: نام پسر شاپور، مؤسس سلسله‌ی ملک الجبال مازندران در قرن یکم هجری قمری

باوند
معنی: اصیل؛ همچنین اسم تاریخی شاهان باستانی

بکران
معنی: از سرداران مرداویج زیاری

بنجاسپ
معنی: از سرداران گیلانی

بُندار
معنی: ریشه دار؛ همچنین نام یکی از سرداران گیلانی؛ همچنین نام شاعر معروف

بویه
معنی: آرزومندی؛ همچنین پدر موسس سلسله‌ی آل‌بویه

اسم پسر گیلکی با پ

پادوسبان
معنی: پادوس (مملکت) + بان (پسوند نگهداری) = پاسدار کشور و نگهبان سرزمین، برگرفته از سلسله‌ی پادوسبانان

پاموج
معنی: راه‌پیما، هم‌پا

پشنگ
معنی: ستم، محنت و مرد جنگی، همچنین اسم تاریخی از سلسله‌ی پادوسبانان

پلیام (پلیم)
معنی: گیاهی در اطراف رشت

پوردیل
معنی: آدم با دل و جرأت

پورگیل
معنی: اسم تاریخی از سرداران

اسم پسر گیلکی با ت

تالجین
معنی: اسم تاریخی از سرداران

تام
معنی: آرام، ساکت

تجاسب
معنی: از فرمان‌روایان سلسله‌ی تجاسپی

تکیدار
معنی: بی همتا؛ همچنین از سرداران دیلمی

توکا
معنی: پرنده‌ای از انواع کاکلی‌ها

توکالی
معنی: قله‌ی کوه

تیدا
معنی: اسم تاریخی از سرداران

تیرمَزَن
معنی: اسم تاریخی

تیشین
معنی: مال تو

اسم پسر گیلکی با ج

جاران
معنی: شهر گنج‌های نهفته

جانگول
معنی: بدنی چون گل

جستان
معنی: اسم تاریخی از سلسله‌ی جستانیان

جوانگول
معنی: گل شاداب، جوانی چون گل؛ همچنین از سرداران دیلمی

جیم‌رو
معنی: جیم = جرقه و اخگر آتش  + رو  = رخ، چهره، سرخ‌رو، آتشین‌رخ

جیگلی
معنی: فریاد

اسم پسر گیلکی با چ

چارخو
معنی: از پرند‌گان کنار نیزار

چیران
معنی: اسم مکانی در گیلان

چیکا
معنی: نام پرنده‌ای

اسم پسر گیلکی با خ

خُجیران
معنی: خوبان

خوجیر
معنی: زیبا، خوب، جمیل

خورزاد
معنی: زاییده‌ی خورشید، زیبا و تابان؛ همچنین اسم تاریخی شاهان پادوسبانی

خورکیا
معنی: اسم تاریخی شاهان کیایی

خورگام
معنی: نام دهی از دهستان شهرستان رشت

خوندش
معنی: پژواک، انعکاس صدا

خیلو
معنی: اسم تاریخی

اسم پسر گیلکی با د

دابویه
معنی: بماند و باشد (انشاالله)؛ همچنین اسم پسر گاوباره از شاهان باستانی گیلان

داتا
معنی: از شاهان باستانی معاصر کورش کبیر

داره
معنی: داس مخصوص درو برنج، سلاح همیشگی دهقانان شمالی

دردان
معنی: اسم تاریخی سرداران

دُرفک
معنی: یکی از بلندترین کوه‌های گیلان

دفراز
معنی: تکیه‌گاه

دکیه
معنی: اسم تاریخی

دلفک
معنی: معادل درفک

دوباج
معنی: دهی از شهرستان رشت؛ همچنین اسم تاریخی فرمان‌روایان گیلان

 

اسم پسر گیلکی با ر

رشاموج
معنی: اسم تاریخی سرداران

روخان
معنی: رودخانه

روزمان
معنی: پرفروغ؛ همچنین اسم تاریخی سرداران

اسم پسر گیلکی با ز

زربین
معنی: سرو کوهی

زرمان
معنی: پیری و سالخوردگی، همچنین از نام‌های حضرت ابراهیم و از سرداران تاریخی

زرهوا
معنی: اسم تاریخی

زریزاد
معنی: اسم تاریخی

زمانا
معنی: زمان

زهار
معنی: فریاد؛ همچنین شرمگاه

زیار
معنی: زی + ار = به معنای زندگی کننده، نام پدر مرداویج

اسم پسر گیلکی با ژ

ژیویر
معنی: فریاد

اسم پسر گیلکی با س

ساج‌علی
معنی: زلف علی

سالوک
معنی: اسم تاریخی از فرمان‌روایان

سراوان
معنی: نام روستایی در شمال

سرخاب‌سلیم
معنی: از پرندگان

سوخرا
معنی: اسم تاریخی

سورخانی
معنی: نام رودخانه‌ای بین گیلان و مازندران

سورخ‌جول
معنی: صورت گل انداخته

سوریل
معنی: اسم تاریخی از سرداران

سیالَک
معنی: پرسیاوشان، گیاه دارویی

سیاه‌گیل
معنی: نام یکی از شخصیت‌های داستان “سمک عیار”

سیلاک
معنی: بارند‌گی زیاد

اسم پسر گیلکی با ش

شاه‌میران
معنی: اسم تاریخی

شرفشاه
معنی: شاعر عارف و گیلکی‌سرای قرن هشتم هجری

شرمزن
معنی: اسم تاریخی

شوکا
معنی: کوچکترین گوزن ایران که در جنگل‌های گیلان زندگی می‌کند

شوئیل
معنی: نام مکان

شیراسفار
معنی: اسم تاریخی از سرداران

شیراسوار
معنی: معادل شیراسفار

شیردیل
معنی: شجاع با دل شیر

شیرزیل
معنی: اسم تاریخی قرن چهارم هجری

شیرَج
معنی: اسم تاریخی از سلسله‌ی کاکوان

شیرود
معنی: نام رودی در تنکابن

شیرویه
معنی:  شجاع و دلیر، صاحب شٲن و شوکت

شیشار
معنی: شمشاد

اسم پسر گیلکی با ف

فاراب
معنی: زمینی را گویند که با آب کاریز و رودخانه کشت می‌شود

فرخان
معنی: جوجه‌ها

فرشوازگر
معنی:  لقب گیل‌بن‌گیلان‌شاه

فولوق
معنی: یک گل آتش

فیروزان
معنی: اسم تاریخی از فرمان‌روایان گیلان، منسوب به پیروز و فرزند پیروز

اسم پسر گیلکی با ق

قارن
معنی: اسم تاریخی از ملوک باستانی شمال

قاینا
معنی: قانع، متقاعد

قهران
معنی: اسم تاریخی

اسامی کامل دختر و پسر شمالی - گیلکی (مازنی)

اسم پسر گیلکی با ک

کادوس
معنی: اسم تاریخی از اقوام باستانی گیلان

کارکیا
معنی: خداوندگار، کارفرما، کاردان، وزیر و حاکم؛ از القاب سلسله کیایی

کارن
معنی: معادل قارن

کاسان
معنی: نام دهکده‌ای در گیلان

کاسک
معنی: اسم تاریخی

کاکو
معنی: برگرفته از سلسله کاکوان یا کاکویه مأخوذ از آن است؛ همچنین اسم کوهی در اطراف سیاهکل

کاکوان
معنی: اسم تاریخی از سلسله‌ی کاکوان

کاکوشاه
معنی: اسم تاریخی

کاکوی (کاکویه)
معنی: اسم تاریخی از سلسله کاکوان

کاکی
معنی: اسم تاریخی از سرداران، پدر ماکان

کالنجار
معنی: کارزار، جنگ و جدال؛ همچنین نام غریب‌شاه معروف

کالی
معنی: خام و نرسیده، خمیده و نگهبان؛ همچنین اسم تاریخی از شاهان

کالیجار
معنی: کارزار، کَلنجار؛ همچنین از القاب آل بویه

کامرو
معنی: کام (خواست، اراده) + رو = به خواست و اراده خود حرکت می‌کند؛ همچنین اسم تاریخی از بزرگان قرن پنجم هجری

کردویه
معنی: اسم تاریخی از سرداران

کوبار
معنی: کوه یا تپه‌ی باران زده

کورتکین
معنی: اسم تاریخی از سرداران

کورموش
معنی: نوعی موش کور بدبو، بزرگ و زشت

کوشیار
معنی: یاور، پرتلاش و کوشش؛ همچنین نام کوشیار دیلمی منجم معروف و صاحب آوزاه گیلانی

کوشیج
معنی: نام سلسله‌ای منسوب به کوش

کوکبان
معنی: اسم تاریخی از سرداران

کیا
معنی:بزرگ، حاکم، مرزبان، پاکیزه، نگهبان و پهلوان؛ همچنین حاکم و بزرگان گیلان برگرفته از نام سلسله کیایی

کیاشر
معنی: از امرای موشایی یا کوشیج

کیاملک
معنی: از مقتدرترین امرای سلسله هزاراسبی اشکوری

کیسوم
معنی: نام مکان

اسم پسر گیلکی با گ

گسکر
معنی: نام مکان

گشتام
معنی: اسم تاریخی از سلسله پادوسبانان

گورج
معنی: نام مکان

گورگیل
معنی: اسم تاریخی پسر گیلان‌شاه

گوری‌گیر
معنی: اسم تاریخی

گوکیان
معنی: اسم تاریخی از دیالمه

گولاز
معنی: افتخار، مباهات

گیل
معنی: قوم گیل

گیلاک
معنی: گیلک

گیلانشا
معنی: مرغ باران که چون آوا سر دهد باران نازل خواهد شد

گیلان‌شاه
معنی: اسم تاریخی از شاهان باستانی

گیلداد
معنی: اسم تاریخی

گیلو
معنی: معادل گیل؛ همچنین به قسمت بالای دیوار در زیر سقف گفته می‌شود که بر آن نقاشی و گچ‌بری کنند

گیلیده
معنی: نام پدر بویه

گیله‌لو
معنی: معادل گیل

اسم پسر گیلکی با ل

لاهیج
معنی: ابریشمی؛ همچنین نام لاهیجان مأخوذ از آن است

لیاشیر
معنی: اسم تاریخی سرداران

لیسار
معنی: از رودهای گیلان که در شمال گرگانرود جاری است

لیشا
معنی: اسم تاریخی سرداران

لیشام
معنی: اسم تاریخی در قرن سوم هجری

لیما
معنی: اسم کوهی در حوزه‌ی تنکابن

لونک
معنی: اسم آبشاری در نیمه راه سیاهکل-دیلمان

اسم پسر گیلکی با م

ماز
معنی: چین و شکن، ترک دیوار؛ همچنین نام کوهی میان گیلان و مازندران

مازیار
معنی: ماه ایزدیار، مازدیار و صاحب کوه ماز؛ همچنین نام پسر ونداد هرمز

ماکان
معنی: آنچه بوده یا آنچه شده؛ همچنین نام یکی از حکام دیالمه که پدرش کاکی نام داشته است

ماکرد
معنی: اسم تاریخی

ماناد
معنی: اسم تاریخی  پسر جستان از سلسله جستانیان

ماناذر
معنی: اسم تاریخی

ماندار
معنی: اسم تاریخی سرداران

مرتیا
معنی: اسم تاریخی از سرداران

مرزبان
معنی: اسم شاهان باستانی گیلان

مشیز
معنی: اسم تاریخی سرداران

موتا
معنی: شادی‌بخش؛ همچنین از شاهان باستانی گیلان

اسم پسر گیلکی با ن

نسپر
معنی: از پرند‌گان جنگلی خوش‌آواز

نوبوله
معنی: ساقه‌ی جوان درخت

نوبیل
معنی: نام محله‌ای در رشت

نودار
معنی: اسم تاریخی از سلسله پادوسبانان

نومود
معنی: برازنده، درخور، جلوه

نیماکه
معنی: بزرگ و ریش‌سفید

اسم پسر گیلکی با و

واشک
معنی: عقاب تالابی، ازپرندگان تابستانی

والای
معنی: تلاطم

وردان
معنی: عدالت، پاکی؛ همچنین اسم تاریخی سرداران

ورنا
معنی: جوان و برنا، نیک و خوب؛ همچنین نام باستانی و کهن گیلان

وشمگیر
معنی: صیاد و شکارکننده‌ی بلدرچین؛ همچنین نام یکی از ملوک دیالمه‌ی حکومت آل زیار

ولکین
معنی: اسم تاریخی

ونداد
معنی: امید، آرزو، نام سردار ایرانی، بشارت پیروزی

وَهرَز
معنی: نیکو آفریده شده و آهسته؛ همچنین اسم فاتح یمن در زمان انوشیروان

وهسودان
معنی: از شاهان سلسله جستانی

اسم پسر گیلکی با ه

هروسندان
معنی: اسم تاریخی از سلسله پادوسبانان

هزارَسف
معنی: شباهت زیادی با هزاراسپ (دارنده هزاراسب) لقب ضحاک دارد

هوسم
معنی: نام قدیم رودسر

اسم پسر گیلکی با ی

یاور
معنی: کمک و همراه در امر کشت و زرع و هر کار دیگر

یاجین
معنی: دندانه‌های اره و داس

 

اسم های پسرانه مازنی

حال که با مجموعه اسم پسر گیلکی آشنا شدیم نوبت به معرفی انواع اسم های مازنی پسرانه است که در ادامه مطلب به معرفی اسم های دخترانه مازنی و گیلکی نیز خواهیم پرداخت.

اسم پسر مازنی با الف

آرش
معنی: برگرفته از آرش کمانگیر

آلیش
معنی: سپاس

اسم پسر مازنی با ب

بنداسف‌جان
معنی: سرداری مازندرانی در چم دارنده اسب نژاده و نیک

اسم پسر مازنی با پ

پیرمهران
معنی: نام یکی از سپهبدان در زمان یزدگرد یکم

پیشداد
معنی: نیای بزرگ پیشدادیان

اسم پسر مازنی با ج

جویا
معنی: جوینده؛ همچنین نام پهلوان مازندرانی که بدست رستم کشته شد

جویان
معنی: معادل جویا

اسم پسر مازنی با د

دابو
معنی: یاغی و سرکش؛ همچنین ناحیه‌ای در شمال شرقی آمل؛ همچنین اسم تاریخی در سلسله‌ی دابوان یا دابویه

دادمهر
معنی: باستانی، محبت ایزدی، فرزندی که از روی محبت پروردگار داده شده است

دامون
معنی: یاری دهنده انسان‌ها؛ همچنین پناهگاه جنگلی؛ همچنین در گویش مازندران دامنه جنگل را نیز گویند

دیاکو
معنی: اولین پادشاه ماد

اسامی کامل دختر و پسر شمالی - گیلکی (مازنی)

اسم پسر مازنی با ر

رایکا
معنی: پسر  محبوب و مطلوب

روجین
معنی: پنجره

روماک
معنی: صادق، منظم، صاف و تمیز، محکم

اسم پسر مازنی با ز

زرمهر
معنی: از نوادگان کاوه آهنگر؛ همچنین اسپهبد تبرستان

اسم پسر مازنی با س

سوماً
معنی: نهر آب

سیکا
معنی: اردک

اسم پسر مازنی با ش

شراگیم
معنی: نام یکی از اسپهبدان مازندرانی

شروین
معنی: اسپهبد شروین در کوه‌های طبرستان درناحیه دهستان چاشم امروزی در شمال سمنان که از خاندان روحانی زرتشتی بودند؛ معنی همیشه پایدار و معضوق مردمان نیز برای اسم شروین آمده است.

شوپه
معنی: نگهبان شب

اسم پسر مازنی با ص

صابرتا
معنی: اسم پادشاهی تنومند در جنوب آمل

صدری
معنی:‌ نوعی برنج مرغوب که در گیلان و مازندران کشت می‌شود.

اسم پسر مازنی با ک

کارن
معنی: اسپهبد کارن در جنوب ساری در فریم و شمال قومس فرمانروا بودند.

کارو
معنی: اسپهبد کارو در سوادکوه

کاگان
معنی: برادر

کایر
معنی: یار و یاور، همدم

کلاله
معنی: موی پیچیده؛ همچنین بخشی از گل

اسم پسر مازنی با م

مازیار
معنی: اسپهبد مازیار، مقر حکومت در شهریارکوه درشمال سمنان و جنوب ساری

مرداد
معنی: نامی برگرفته از قوم بزرگ باستانی آمرد‌ها در آمل

مرداویج
معنی: جنگنده، آویزان کننده‌ی مردان؛ همچنین نام مؤسس سلسله‌ی آل زیار

اسم پسر مازنی با ن

نیما
معنی: نام کوهی در شمال (یوش مازندران)؛ همچنین نام کوچک علی اسفندیاری (نیما یوشیج)

اسم پسر مازنی با و

ونداد
معنی: اسپهبد ونداد هرمز در جنوب ساری؛ همچنین پدربزرگ مازیار

 

اسامی دخترانه گیلکی

حال که با انواع اسم پسر گیلکی و مازنی آشنا شدیم نوبت به معرفی مجموعه اسم دختر مازنی و گیلکی است که در ادامه به مرور آنها می پردازیم.

 

اسم دختر گیلکی با الف

آبچین
معنی: کاغذهای شفاف و بسیار نازک رنگی

 

اَرسو
معنی: اشک غم و شادی

آکوله
معنی: از انواع برنج

الیزه
معنی: نام محلی در رودبار

آمله
معنی: دختر اشتاد دیلمی که بنای شهر آمل منسوب به اوست

آموج
معنی: آموخته، خوگرفته

آمولای
معنی: پروانه

انگاره
معنی: تهیه و تدارک

آیاز
معنی: شبنم

ایسپیلی
معنی: گیاه گل‌دار آدونتیس تابستانه

آییل
معنی: نوعی پرنده

اسم دختر شمالی گیلکی با ب

برفانک
معنی: پرنده‌ای از انواع سهره

برفانو
معنی: معادل برفانک

برفین
معنی: معادل برفانک

بی‌بی
معنی: کرم ابریشم

بینه
معنی: گیاه معطر، نعنا

اسم دختر گیلکی با پ

پاپلی
معنی: پروانه

پامچال
معنی: اسم نوعی گل

پَرزَه
معنی: آهو

پلهام
معنی: گلی صورتی و سفید با مزه‌ی بادام تلخ و میوه سیاه

پورسو
معنی: پرنور

پیتونَک
معنی: پونه، گیاه معطر

پیندِره
معنی: گیاه دارویی، پنیرک

اسم دختر گیلکی با ت

تاگیره
معنی: از سبزی‌های صحرایی و خورشتی

تال
معنی: از گیاهان شبیه به نیلوفر

تاله
معنی: هوس، میل

تایه
معنی: ابریشم تابیده

ترمی
معنی: مه

تلایه
معنی: صبح خیلی زود

تورنگ
معنی: قرقاول

تونْگْ
معنی: النگو؛ همچنین از انواع درختان شمال

تونگوله
معنی: تلنگر

تی‌تی
معنی: گل، شکوفه

تی‌شین
معنی: مال تو

تی‌شینا
معنی: مال تو

اسم دختر گیلکی با چ

چاپلا
معنی: کف زدن از روی شادمانی

چرین
معنی: از پرندگان

چمپا
معنی: نوعی برنج خوش‌بو

چولی
معنی: چکاوک

چیره
معنی: چهره، رخسار

چیری
معنی: از انواع سهره

اسم دختر گیلکی با خ

خوجیر
معنی: خوب

خورتاو
معنی: مشرق؛ همچنین زمین رو به آفتاب

خوری‌سو
معنی: اسم خواهر امیره ساسان گسکری فرمان‌روای گیلان

اسم دختر گیلکی با د

دوجین
معنی: دست‌چین، انتخاب

دیل‌زنش
معنی: مطابق میل و دل‌خواه

دیل‌سوج
معنی: دل‌سوز

دیلمای
معنی: زن دیلمانی

اسم دختر شمالی گیلکی با ر

راپا
معنی: منتظر

 

راکه

معنی: چوب نازک و قابل انعطاف، ترکه

رزِ ووشه
معنی: خوشه‌ی انگور

رمشک
معنی: پرچین اطراف مزارع و باغ‌ها

 

اسم دختر گیلکی با ز

زرج
معنی: کبک

زرکا
معنی: نوعی مرغ آبی

زفه
معنی: جوانه‌ی درخت

زیبه
معنی: نوعی پرنده

اسم دختر گیلکی با س

ساره
معنی: ستاره

سِچومه
معنی: سیاه‌چشم

سَلَمبار
معنی: نام چشمه‌ای گوارا در اشکورات

سوجان
معنی: سوزان

سورخِ‌جول
معنی: صورت گل انداخته

سونه
معنی: توت وحشی

سیتکا
معنی: مرغ مینا

سیتی
معنی: سار

سی‌ده
معنی: اسم زن فخرالدوله بویه‌ای و خواهر شهریاربن قارن

سیکیه
معنی: از پرند‌گان صحرایی

سیلانی
معنی: پرنده‌ای با سینه‌ی سفید و بال‌های سیاه که از گنجشک بزرگتر است

سیمبر
معنی: میدان دلگشا و مصفا

اسم دختر گیلکی با ش

شامار
معنی: ملکه، همچنین بهترین مادر

شاناز
معنی: اسم شاهزاده خانمی از آل‌بویه

شروین‌دخت
معنی: اسمی تاریخی

شوروم
معنی: مه صبحگاهی

شوماهان
معنی: اسمی تاریخی

شیشک
معنی: ستاره‌ی پروین

شیلان
معنی: اطعام و انفاق عامه‌ی مردم به شکرانه‌ی سلامتی و گشایش رزق و روزی

اسم دختر گیلکی با ف

فازومّا
معنی: نوعی رقص، حرکات زیبای پیش از کشتی گیله‌مردی

فرنگ
معنی: سنجاقک

فوتور
معنی: زبر و زرنگ، آتشپاره

فوتیربلا
معنی: زبر و زرنگ،آتشپاره

اسم دختر گیلکی با ک

کاس‌خانم
معنی: دختری که چشمان رنگی دارد

کاس‌گول
معنی: نوعی گل وحشی صحرایی که به نام گل استکانی در خانه‌ها می‌کارند

کاس‌مار
معنی: مادر یا دختر چشم رنگی

کاسی
معنی: از اسامی دخترانه‌ی روستایی و به معنی چشم رنگی

کاکوله
معنی: نوعی پرنده‌

کرماج
معنی: نوعی گل پامچال که در اطراف درفک می‌روید

کیاتاج
معنی: از اسم‌های تاریخی

کی‌شین
معنی: مال چه کسی؟

کیشیم
معنی: نوعی مرغ دریایی

 

اسم دختر گیلکی با گ

گول‌تره
معنی: نیلوفر صحرایی

گول‌چیره
معنی: گل‌چهره

گول‌ناز
معنی: نوعی گل، گلی که نازنین و زیباست

گِئسه
معنی: گیسو

گِئشه
معنی: عروس، عروسک

گیلا
معنی: مخفف گیلان، گیل دختر، دختر گیلانی

گیلار
معنی: نوعی مرغ دریایی

گیلان
معنی: نام استان گیلان

گیلان‌تاج
معنی: تاج سر گیلان

گیلان‌دخت
معنی: دختر گیلان

گیل‌سو
معنی: روشنایی گیل

گیله‌وا
معنی: باد شمال شرقی

گیلی
معنی:‌ دختر گیلک

گیل‌یار
معنی: یار گیل، همسر گیل

اسم دختر گیلکی با ل

لیجار
معنی: نیزار و محل رویش نی

لیروک
معنی: گلی زردرنگ با ساقه‌ی بلند و بسیار معطر

اسم دختر گیلکی با م

مارخو
معنی: دوست‌دار مادر، متکی به مادر

ماسو
معنی: روشنایی ماه

مانلی
معنی: بمان برایم

مانگه‌دیم
معنی: ماه‌رو، ماه‌رخ

مرجانی
معنی: گل مریم

مرخه
معنی: دانه‌ها و مهره‌های رنگی و تزیینی

مریم‌گوله
معنی: گل مریم

منگه‌تاو
معنی: مهتاب

مورجانه
معنی: جوانه

مورواری
معنی: مروارید

میجام
معنی: اسم همسر ماکان

میجانک
معنی: جان من

میجنک
معنی: مژگان

میشیم
معنی: بنفشه‌ی وحشی

ملیجه
معنی: گنجشک

اسم دختر گیلکی با ن

نأجه
معنی: به معنی آرزو

نازِگول
معنی: نازگل

نسا
معنی: جنگل همیشه سایه

نوشْکْ
معنی: از پرند‌گان کناره مرداب و نیزار

نیلو
معنی: اسم مکانی در اشکورات

نیناکی
معنی: مردمک چشم

نینای
معنی: عروسک

اسم دختر گیلکی با و

وارن‌بو

معنی: از گیاهان معطر و دارویی

وارش
معنی: باران

واهیلا
معنی: بی‌قرار، بی‌تاب، رسوا

وسمار
معنی: دختر بس است، آخرین دختر باشد

ووشه
معنی: خوشه

وزگه
معنی: جوانه

اسم دختر گیلکی با ه

هَرای
معنی: گریه، فغان

هیلَک
معنی: دکمه‌های فلزی که زن‌ها به پیراهن خود می‌دوزند

اسم دختر گیلکی با ی

یاکند
معنی: اسم دختر فرخان کوچک

یالمَند
معنی: تیرکمان، قوس قزح

اسم های دخترانه مازنی

اسم دختر مازنی با الف

اریکا
معنی: نام روستایی در استان مازندران

اشلی
معنی: نام کوهی در مازندران

الیکا
معنی: نام روستایی در مازندران به معنی دارایی فراوان؛ همچنین آلبالوی جنگلی که در جنگل‌های مازندران و حاشیه دریای خزر یافت می‌شود

اسم دختر مازنی با ب

به‌مونی
معنی: به مانند

اسم دختر مازنی با ت

تآتر
معنی: آذر، اخگر، آتش

ترمه
معنی: نوعی پارچه‌ی گرانبها

ترنم
معنی: آواز، نغمه

تِرنه
معنی: شادابی، جذابیت

تساپه
معنی: “تسا” یا “تیسا” = برهنه و خالص + “په” = لنگه؛ بی‌لنگه، بی‌همتا

تنی
معنی: شکوفه

تیسا
معنی: خالص

تیسا‌ناز
معنی: تیسا (خالص) + ناز (زیبا)، زیبای محض

اسم دختر شمالی مازنی با خ

خورشید
معنی: اسم اسپهبدی در ناحیه جنوبی سواد کوه

اسم دختر مازنی با د

دلکش
معنی: دلربا، دلپذیر

دلوسه
معنی: دلخواه

اسم دختر مازنی با ر

روجا
معنی: درخشان‌ترین ستاره‌ی شب، ستاره‌ی صبح

ریرا
معنی: بیدار باش، به هوش باش

اسم دختر مازنی با س

سانیا
معنی: سایه روشن جنگل

اسم دختر مازنی با ش

شبره
معنی: شبنم

شکال
معنی: آهو

شوکا
معنی: آهوی وحشی

اسم دختر مازنی با م

ماتیسا
معنی: ماه تنها

ماجان
معنی: مانند ماه؛ همچنین نام قدیم رودی در اطراف شاهرود

ماهتو
معنی: مهتاب

مریم‌بانو
معنی: گوش‌ماهی یا صدف‌های به رشته در آورده و گردن‌بند شده

مستوره
معنی: نمونه

میترا

معنی: نام شاهزاده‌ی مازندرانی

میشکا
معنی: گنجشک

مها
معنی: ابر

مهتوشب
معنی: شب مهتابی

اسم دختر مازنی با ن

نازبداشته
معنی: ناز پرورده

ناکتا
معنی: ناک= یک نوع گلابی + تا = مانند؛ دختر شیرین مثل گلابی

نجمه
معنی: نام نوعی سبک ساز در مازندران

نیشا
معنی: غنچه

اسم دختر مازنی با و

ونوشه
معنی: گل بنفشه

وارن‌بو

معنی: از گیاهان معطر و دارویی، بادرنگ‌بویه
وارش

معنی: باران
واهیلا، بی‌قرار، بی‌تاب، رسوا

 

اسم دختر مازنی با هـ

هَرای

معنی: گریه، فغان

هیلَک

معنی: تکمه‌های فلزی که زن‌ها به پیراهن خود می‌دوزند

 

اسم دختر مازنی با ی

 

یاکند

معنی: اسم تاریخی، دختر فرخان کوچک (به روایت ابن اسفندیار)

یالمَند

معنی: تیرکمان، قوس قزح

 

کلام آخر

انواع اسم شمالی یا اسم دختر و پسر در گویش مازنی و گیلکی، اسامی اصیلی هستند که معانی زیبایی نیز دارند. اگر به اسم‌های پسرانه و دخترانه در گویش‌های دیگر نیز علاقه دارید، پیشنهاد می‌کنیم از مطالب اسم های دختر و پسر کردی با معنی و اسم دختر و پسر لری + معنی نیز دیدن کنید.

 

درباره‌ی فرناز باقری

فرناز باقری هستم فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت از دانشگاه بوعلی سینا ، معلم هستم و به دلیل کار در محیط مدرسه، همواره در حال خواندن و یادگیری مطالب جدید هستم، و در تلاشم تا آموخته هایم را در زمینه های مختلف در وب سایت نیمه شب بنویسم، امیدوارم مطالبی که می نویسم مورد پسند شما واقع شود.

همچنین ببینید

10 راه افزایش هوش جنین در بارداری

10 راه افزایش هوش جنین در بارداری

بطور کلی وراثت عامل مهمی است که بر هوش جنین در دوران بارداری تأثیر می …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *