اسم دختر و پسر لری + معنی

در مقالات پیشین از وبسایت نیمه شب ، به ارائه انواع اسامی کردی ، ترکی ، قرانی و … پرداختیم و حال امروز با شما هستیم با معرفی انواع اسم دختر و پسر لری + معنی، جهت آشنایی با این اسامی زیبا در ادامه مطلب همراه ما باشید.
اسم دختر و پسر لری + معنی

اسامی لری با معنی

مجموعه اسم پسر لری

اسم پسرانه لری با حرف الف:
آروان: معادل آرین به معنی ایرانی، آریایی، ایران؛ هم چنین نام روستایی در قزوین و نام یکی از طایفه های لرستان.
آرُمی یعنی آرامش و آسایش
آرُنگ یعنی آهنگ، ناله
آراز یعنی بغض
آرتا یعنی فرمانده کاسیان لرها در سپاه دوم خشایارشاه هنگام حمله به یونان
آرمُن یعنی آرزو
آرمون یعنی آرزو
آرمین یعنی آرزو، شوق و عشق
آسا یعنی عزیز
آسام اسم پسرانه لری، = سام به معنی داستان خوشایند، حدیث خوش، همچنین از شخصیتهای شاهنامه و نام پهلوان ایرانی پسر نریمان و پدر زال و جهان پهلوان ایران در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی، همچنین نام یکی از ایالتهای مرزی شمال شرقی هند که مجاور بنگلادش است.
آستـُن یعنی صخره پلکانی
آشو یعنی شاهین
آلان یعنی بهانه
آوان: سلسله پادشاهی در لرستان
اَشنا یعنی شنوا
اَلَو یعنی عقاب
اَلتاش یعنی صخره
اُردی یعنی سپاه، لشگر
ارسام: نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی. در گویش لری به معنای اشکهایم
اُلمان یعنی نام شعر و آهنگی معروف، عاشق یا معشوقی خیالی
اِزما یعنی آزمایش کننده
اِستیم یعنی ستون، تکیه گاه
اِشگار یعنی شکر گزار، سپاسگزار
اِلیما یعنی قومی باستانی که در بختیاری می زیسته اند و پایتخت آنها ایاپیر یعنی ایذه بوده.
اوسین یعنی افسون، دعا
ایاس یعنی یاد، خیال
ایما یعنی ما
ایمانی یعنی خودمانی، از ما
اسم پسرانه لری با حرف ب:
بَروک یعنی پیکر و اندام
بــِــیرُم یعنی برف و بوران
بئوار یعنی غریب، بی موطن
بازیار یعنی درو گر
بانده یعنی پرنده
باوام یعنی عزیزم
باوان یعنی کس و کار، فامیل پدری
باهنده یعنی پرنده
بایار یعنی دردمند
بردین نام پسرانه لری به معنای مثل سنگ و کنیه از رویین تن (لری: یعنی تمام لرها)؛ معنی سنگی و مقاوم نیز برایش آمده است؛ نام طایفه ای از اسیوند.
برفیز یعنی بهمن
بروهی یعنی آفرین، مرحبا
بشتار یعنی آرزو مند
بشگار یعنی سپاسگزار
بندیر یعنی گرفتار، منتظر
بنیا یعنی پیشرو، پیشواز
بهدار یعنی یعنی پنهان
بهرود یعنی بهترین فرزند
اسم پسرانه لری با حرف پ:
پایار یعنی یعنی پایدار، مقاوم. اسم پسر زیبا
پایاز یعنی پایدار
پرمند یعنی پرتو
پرناک یعنی جوان بالغ و برومند، نوزاد پرنده، آماده پرواز، دور افتاده و مهجور
پریش یعنی آشفته حال. معادل پریشان فارسی.
پریوان یعنی دستیار شبان، آنکه گوشه و کنار را شبانی می دهد.
پیا: نوعی گیاه ظریف که در خزان پائیز به آسانی دستخوش آتش و دستاویز باد می شود.
پیوار معادل پیا معنی شده است.
اسم پسرانه لری با حرف ت:
تیارا یعنی روشنی چشم نامی برای دختر و پسر (لری بختیاری)
تیام یعنی به معنی چشم هایم و در واقع به مفهوم عزیز دل یا همه چیزم می باشد.
تَوار یعنی صخره
تاپـــِـر یعنی تنها ، منزوی
تاراز نام کوهی است در بختیاری
تاراز، معنی اسم: نام کوهی در چهار محال و بختیاری
تاشین یعنی همچون صخره، سخت و مقاوم
تاوینا یعنی برابر، همسان، میزان
تی تــُر یعنی تیر انداز
تیرَش یعنی چشم عسلی، آنکه رنگ چشم اش به زردی می زند
تیفون یعنی طوفان، موج
تیکلا یعنی آخرین اتابک بختیاری
تیگدار یعنی خوش اقبال
تیلا یعنی عصای دست، تکیه گاه
تیمدار یعنی اصل و نصب دار، اصیل
بیشتر بخوانید: اسم های پسر و دختر مذهبی و قرآنی
اسم پسرانه لری با حرف چ:
چاریار یعنی باهوش، گره گشا
چرام یعنی چراغ من
چزار یعنی آرزومند، حسرت به دل
چگا یعنی کوه کوچک و کم ارتفاع
چوخا یعنی تنپوش قوم بختیاری
چیگین یعنی همچون جان، عزیز جانی
اسم پسر لری با حرف ح:
حامین یعنی حمایتگر
نام پسر لری با حرف خ:
خوُِگــِـر یعنی ساکت، متین، خوددار
نام پسرانه لری با حرف د:
دامون یعنی دامنه کوه
داوار یعنی موطن مادری
درستبا یعنی سالم باش
دسبار: از مناطق بختیاری
دلِسپید یعنی مهربان، دلپاک
دلیار – دیار یعنی آشکار، تصور و خیال
اسم پسرانه لری با حرف س:
سالیز یعنی سایه + لیز =خانه
اسم پسر لری با حرف و:
ویرا یعنی یاد و خاطره، اسم دختر و پسر
اسم پسرانه لری با حرف ه:
هرنگ یعنی تاب و توان دل و مجازا قدرت و امید زندگی، برای دختر و پسر
هیرمان یعنی به یاد ماندنی
هیرو یعنی مبارک
اسم دختر و پسر لری + معنی

مجموعه اسم دختر لری

اسم دختر لری با الف
آبرنگ
معنی: دختری که دارای پوستی لطیف و نرم است
آریانا
معنی: برگرفته از آریایی و ایرانی
آسا
معنی: عزیز و مورد محبت قرار گرفته؛ همچنین عصا و تکیه‌گاه
آساره
معنی: بیا نی نی
آسام
معنی: آسایشم
آسو
معنی: افق، محل پایین رفتن خورشید
انوس
معنی: مثل باد، سریع
ایلدا
معنی: مادر ایل، شیرزن
ایل‌سیت‌میرا
معنی: ایل برایت بمیرد
ایلماه
معنی: ماه ایل
اسم دختر لری با ب
بُرگام
معنی: ابروهایم
بِشتار
معنی: آرزومند
اسم دختر لری با ت
تیارا
معنی: روشنی چشم، چشم‌آرا و زیبا
تیام
معنی: چشم‌هایم؛ همچنین به مفهوم عزیز دل یا همه چیزم
تیاناز
معنی: کسی که چشم‌های ناز و زیبایی دارد
تیدا
معنی: چشم مادر
تیکال
معنی: چشم قهوه‌ای
تِی‌گل
معنی: کنار گل
تی‌گل
معنی: چشم گل
تی‌ناز
معنی: چشم ناز
اسم دختر لری با چ
چیدا
معنی: مانند مادر یا از لحاظ مهر و عاطفه شبیه مهر مادرانه
چی‌گل
معنی: مثل گل
چیمَه
معنی: مثل ماه
اسم دختر لری با خ
خاتی
معنی: بانو، خاتون
خاتین
معنی: بانو، خاتون
اسم دختر و پسر لری + معنی
اسم دختر لری با د
داگل
معنی: مادر گل
دالیا
معنی: مادر زیبا
دلسا
معنی: عزیز دل و تکیه‌گاه
دنا
معنی: نام کوهی در کهگیلویه و بویراحمد
اسم دختر لری با ر
روشنا
معنی: روشنایی، نور
ریشنا
معنی: معادل روشنا
اسم دختر لری با س
سالیز
معنی:سایبان، سایه‌ای برای آرامش
ساواش
معنی: سایه همراه
سایدا
معنی: سایه‌ی مادر، پناه مادر
بیشتر بخوانید: اسم های دختر و پسر کردی با معنی
ستین
معنی: عزیز؛ همچنین ستون و تکیه‌گاه والدین
سوتیام
معنی: نور چشمانم
سیدا
معنی: سرپناه مادر
سی‌دا
معنی: هدیه برای مادر
اسم دختر لری با گ
گلاره
معنی: مردمک چشم
گوطلا
معنی: چیزی باارزش همچون طلا، آنچه به زیبایی طلا باشد
گیسیا
معنی: روشن
اسم دختر با ل
لورا
معنی: لرزاده
لوران
معنی: لرزاده
لیسکا
معنی: سریع و برق‌آسا
اسم دختر لری با م
مریدا
معنی: مثل مادر
منتیا
معنی: درون چشمان، کنایه از بسیار عزیز بودن
اسم دختر لری با ن
نارینا
معنی: مثل دانه‌ی انار
نَشمی
معنی: زن زیبارو
نَشمین
معنی: باوقار؛ هم چنین زن زیبارو و خوش رو
نیش‌ها
معنی: نوش طلب، درپی آرامش، صلح جو، کام طلب
اسم دختر لری با و
ویرا
معنی: یاد و خاطره
ویریا
معنی: یادها
اسم دختر لری با ه
هانا
معنی: فریاد
هاویر
معنی: در یاد مانده
هرسام
معنی: اشکهایم
هرنگ
معنی: تاب و توان دل و مجازا قدرت و امید زندگی؛ همچنین آرامش و تسکین دهنده
هناس
معنی: نفس
هیلمی
معنی: داری موی بور و زرد
هیلناز
معنی: سرخگون، نازنین و به رنگ بور
هیوا
معنی: امید
سخن پایانی
برای انتخاب اسم لری توجه داشته باشید که آیا اسم موردنظرتان منسوخ شده یا اصلا شنیده شده است یا خیر؟ به این فکر کنید که اسم فرزندتان تا چه حد عمومیت دارد و تا چه حد خاص بودن خود را حفظ می کند و اینکه ترجیح شما کدام است. در انتخاب اسامی از روی شخصیت های معروف یا داستانی احتیاط کنید. کاراکتر محبوبتان در سریال تلویزیونی ممکن است شش ماه بعد از تولد فرزندتان به عنوان قاتل اصلی معرفی شود.
حال مجموعه قوق را مد نظر گرفته و اسم مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

درباره‌ی فرناز باقری

فرناز باقری هستم فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت از دانشگاه بوعلی سینا ، معلم هستم و به دلیل کار در محیط مدرسه، همواره در حال خواندن و یادگیری مطالب جدید هستم، و در تلاشم تا آموخته هایم را در زمینه های مختلف در وب سایت نیمه شب بنویسم، امیدوارم مطالبی که می نویسم مورد پسند شما واقع شود.

همچنین ببینید

10 راه افزایش هوش جنین در بارداری

10 راه افزایش هوش جنین در بارداری

بطور کلی وراثت عامل مهمی است که بر هوش جنین در دوران بارداری تأثیر می …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *