بنر تبلیغاتی بالای مقاله

تعبیر خواب سگ

در مقالات پیشین از وبسایت نیمه شب، به تعبیر خواب مار و گربه پرداختیم و حال امروز در این مقاله با جامع ترین تعبیر خواب سگ، همراه شما هستیم و همچنین با کلیک بر روی لینک  تعبیر خواب می توانید به تعبیر سایر خواب های خود نیز پردازید.

کلیات

سگ در خواب می تواند هم تعبیری مثبت و نوید دهنده آینده ای خوش باشد و هم بالعکس، سگ می تواند هم به دوست تعبیر شود و هم دشمن، اما به طور کلی اینکه تعبیر خواب شما به چه صورت باشد بستگی به جزئیات خواب شما دارد که در ادامه مطلب، به انواع زوایای خواب و تعابیر آنها پرداخته شده است که با هم به مرور آنها خواهیم پرداخت.

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ

سگ سیاه

سگ سیاه، پیام آور مرگ شخصی دیگر است. تعبیر خواب سگ سیاه تغییر و انتقالی است که اغلب خسرانی را در بر دارد. همچنین این کابوس می‌تواند نشان‌دهنده درگیری‌ها و تضاد درونی در شخص بیرون بیننده خواب باشد یا این که می‌تواند نشانه خیانت و یا ناصادق بودن نیز باشد.

سگ آبی

تعبیر دیدن سگ آبی در خواب شما به آرامش و راحتی اشاره می کند که در نتیجه تلاش های شما حاصل می شود. اگر در خواب دیدید که سگ آبی را می کشید و یا مجروح می کنید معنی خواب شما این است که با لجاجت توصیه های مفید را نمی پذیرید.

سگ سفید

اگر سگی که در خواب دیده اید سگ سفید باشد نشان دهنده آن است که دشمنی ضعیف و غریبه دشمن شماست.

سگ سیاه و سفید

اگر سگ سیاه و سفید با نگاهی محبت آمیز به شما نگاه می کند به این معنا است که در روابط عاشقانه و دوستانه خود موفق خواهید شد.

سگ قهوه ای

تعبیر خواب سگ قهوه ای به این معنا است که باید در امور خود با تدبیر بیشتری عمل کنید و نگران حسادت اطرافیان نباشید و همچنین تعبیر این خواب به معنای آن است که علایق و افکارتان با اطرافیان متفاوت است و باید با دیگران به صلح برسید.

سگ چند رنگ

سگ‌های چند رنگ در خواب اغلب نشانگر تعابیر مختلفی در رابطه با هر رنگ هستند. بدیهی است که تعبیر آن‌ها کمی دشوارتر است.

سگ طلایی

سگ‌های طلایی رنگ یکی از دوست‌داشتنی‌ترین و وفادارترین سگ‌ها شناخته می‌شوند. خواب آن‌ها را دیدن برای یک رابطه دوستی مهم شگون خوبی دارد.

سگ زرد

سگ های زرد در خواب، تعبیر دشمنانی ناتوان است که قدرت چندانی ندارند و نمی توانند کسی را شکست دهند.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب گربه

توله سگ

نشان دهنده یک تولد و شنیدن خبر آبستن باشد.

سگ اهلی

چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می‌آید و سخن و اشارات شما را می‌ فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می‌دهد که آسیب نمی‌بینید و دوستی از شما حمایت می‌کند و اگر دوست نزدیکی دارید می‌ توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می‌شود.

سگ وحشی

اگر سگ هار باشد و یا غرغر کند نشان دهنده یک کشمکش درونی با خودتان است. همچنین ممکن است بیانگر خیانت و عدم صداقت نیز باشد.

سگ شکاری

سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر و اگر بیند که به سگی شکار می‌کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد.

اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.

تعبیر خواب سگ

سایر تعابیر خواب سگ

 

ترسیدن از سگ، به این معنا است که شخصی حسود غریبه است و اگر آن سگ بی آزار بود و کاری به کارتان نداشت به این معنا است که آن شخصی حسود آشنا می باشد.

حمله سگ، اگر در خواب دیدید که سگی به شما حمله کرد به معنای آن است که مورد خشم و حرف های نیش دار دیگران قرار می گیرید.

سگ قلاده به گردن، تعبیر یافتن دوستان رام و مطیع را دارد.

غذا دادن به سگ، نشانه این است که از غم و غصه فراغت حاصل می‌کنید و اگر سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می‌شود و روی کید و فریب مالی را از شما می‌رباید و چنان چه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می‌برد

ترساندن سگ، چه خود شما سگ را بترسانید و چه سگ از شما بترسد و فرار کند نشان دهنده آن است که کسی را که دوست ندارید از خویشتن می رانید ولی ممکن است آن شخص هر کس هست شما را دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ مشهور است.

راندن سگ، اگر سگی را در خواب از خود راندید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نیکو است چون خواب شما می‌گوید در امری اشتباه می‌ کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید.

سگ های زیاد، در خواب نشانه آن است که در جمعی وارد می‌شوید که بین آن‌ها بیگانه هستید.

سگ کوچک و زینتی در خواب، دشمنی است ناتوان که قادر به آزار نیست.

سگ بزرگ، دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک

پارس سگ، بدگویی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنانچه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می‌کنند و توطئه ترتیب می‌دهند.

سگ مرده یا در حال مردن، به معنی از دست دادن یک دوست خوب یا غریزه تان است.

سگ مهربان، معبران تعبیر سگ مهربان را داشتن دوست می دانند که از شما حمایت می کند و نسبت به شما وفادار می باشد.

خوردن شیر سگ، نشان آن است که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد.

تکیه دادن به سگ، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد.

گاز گرفتن سگ، چه از لباس و چه از بدن فرد باشد یـعـنـی وی دچار مسئله ناخوشایندی می‌شود.

پاره شدن لباس توسط سگ، یـعـنـی بیننده خواب دچار کاهش و ضرر و زیان مالی خواهد شد.

آب دهان سگ، اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود.

تعبیر خواب سگ

خوردن گوشت سگ، دلیل که دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند.

ورود سگ به منزل، که اگر بیند که سگی ماده درخانه او درآمد، دلیل که زنی فرومایه را به زنی برگیرد و سگ نر، دشمنی آشکار است.

گریختن سگ، دلیل است دشمن از وی برحذر بود.

نان دادن به سگ، دلیل است که روزی بر وی فراخ شود.

نزدیکی با سگ، نشان آن است که دشمن در وی طمع کند.

شکار نمودن سگ، دلیل بود که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد.

حمله ور شدن سگ، نشان آن است که زندگی شما حاضر مشکل ساز خواهد شد.

سگ بیمار، در خوابتان نمادی از دوستی فراموش شده است.

بیشتر بخوانید: تعبیر انواع مار

خریدن سگ، بیانگر این است که نیاز دارید همراهی و مصاحبت پیدا کنید.

کشتن سگ، به معنای آن است که بر دشمنان ظفر می یابید.

سگ دو سر، نشان دهنده این است که شما در روابط دوستی خود فرد بسیار فعالی هستید.

گم کردن سگ، به این معنی است که شما احساس ناراحتی و نا امنی می کنید و حس می کنید اتفاق بدی در حال رخ دادن است و همیشه منتظر شنیدن خبر بد هستید.

گریه سگ، به این معنی است که شما به یکی از دوستان و یا عزیزان خود شک داشتید ولی متوجه شده اید که شما در اشتباه بودید و در مورد او بسیار بد فکر کرده اید.

زخمی کردن سگ، در خواب به این معنی است که شما یک دوست بد را از زندگی خود دور کرده اید.

گردش بردن سگ، به این معنی است که شما فرد موفقی هستید و در حال حاضر احساس می کنید به آرزوهای خود رسیده اید و آینده شما تامین شده است.

تاویل رویا

شستن سگ، نشان دهنده این است که فرد قابل اطمینانی برای دوستان خود هستید.

سگ زخمی، نشان دهنده این است که شما رفتار بدی با دوستان و اطرافیان خود داشته اید و قصد دارید این رفتار بد خود را جبران کنید.

شیر دادن سگ، تعبیر شیر دادن سگ به توله هایش نشان دهنده افزایش قدرت دشمنان است.

سگ دارای نقص عضو، دشمنی ناتوان است.

سگ در حال دویدن، می‌تواند نشانه‌ی یک رابطه‌ی جدید در زندگی‌تان باشد. اگر سگ از شما دور می‌شد می‌تواند نشانه‌ی رابطه‌ای باشد که در آن احساس دوری می‌کنید.

سگ به عنوان نماد راهنما، نشان دهنده یک ناصح و راهنمای واقعی در عالم بیداری است.

درگیری سگ ها، حاکی از آن است که مایوسانه جنبه‌ای از وجود خود را انکار می‌کنید و احساس خجالت و شرمساری دارید.

نوازش سگ، نمادی از رابطه ای است که در آن احساس راحتی می کنید و کاملاً به طرف مقابل اعتماد دارید

حمام کردن سگ، نمادی از توانایی شما در پرورش دادن حیوانات است و شما به وفاداری و سخاوت خود افتخار می کنید.

پوشاندن لباس به سگ، نشانه این است که شما در حالت بیداری تلاش می کنید شخصیت و عادات خود را بپوشانید.

ضبح نمودن سگ، نشان از نابود شدن دشمن دارد.

سخن پایانی

گاهی اوقات انسان ها در خواب، رویاها و کابوس هایی می بینند که برخی از این خواب ها به دلیل تنش ها و اتفاقات روزمره فرد می باشد که منجر می‌شود فرد در خواب نیز ذهنش همچنان درگیر این تنش ها باشد، اما گاهی اوقات این خواب ها از اتفاقات و حوادثی که ما انسان‌ها از آن آگاهی نداریم خبر می دهد به همین دلیل افراد معمولاً زمانی که خوابی می بینند به دنبال معنی و تفسیر آن هستند که یکی از این خواب ها دیدن خواب سگ است که در این مقاله به تفسیر کامل آن پرداخته شد.

FavoriteLoadingپسندیدم
خرید تابلو برای پذیرایی

درباره‌ی فرناز باقری

فرناز باقری هستم فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت از دانشگاه بوعلی سینا ، معلم هستم و به دلیل کار در محیط مدرسه، همواره در حال خواندن و یادگیری مطالب جدید هستم، و در تلاشم تا آموخته هایم را در زمینه های مختلف در وب سایت نیمه شب بنویسم، امیدوارم مطالبی که می نویسم مورد پسند شما واقع شود.

همچنین ببینید

تعبیر خواب طلا چیست؟

تعبیر خواب طلا چیست؟

بسیاری از افراد هستند که در خواب و رویاهای خود طلا می بینند و ممکن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.